Мк. 15, 1, 10, 39

  002   003   004   005   006   007   008   009   010   011  012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022
Полное собрание творений прп. Романа Сладкопевца ...Искать в Источникеazbyka.ru
... δι᾿ ἀστέρος ἐξ ὕ ψους ὁδηγούμενοι · ἀλλ᾿ Ἡ ρώδης ταράσσεται καὶ θερίζει τὰ νήπια ὥ σπερ σῖτον, ὀδυρόμενος 15. pro. 5ὅ τι τὸ κράτος αὐτοῦ καθαιρεῖται ταχύ. 15. 1. 1 Τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω εὐφραινομένων, τί ἐστιν ἐν Ῥ αμ ᾷ, ὅ τι ἠ κούσθη θρῆνος ἐκεῖ ἄμετρος; Ἰ ακ ὼ β ἐπαγάλλεται καὶ Ῥ αχὴλ τί ὀδύρεται; [Ἰ ω ] σὴφ ἀνεγνωρίσθη, καὶ Ῥ αχὴλ τί στενάζει; 15. 1. 5 Βενιαμὶν ὑψώθη, τί κλαίει Ῥ αχήλ; Δεῦτε ο ὖ ν ἴδωμεν τὸν ὀδυρμὸν καὶ τὸ πένθος · οὐ γὰρ τὰ πρῶτα θρηνεῖ παιδία, οὐ τὰ πραθέντα καὶ εὑρεθέντα ἀλλ᾿ ἅ περ νῦν κατέσφαξεν Ἡ ρώδης ὁ ὠ μότατος · τὸν χρόνον γὰρ ἠ κρίβωσεν ἀστέρος τοῦ ἐκλάμψαντος, 15. 1. 10 καὶ πέμψας εἰς Βηθλεὲμ ἀτεκνοῖ τὴν Ῥ αχὴλ [ διὰ ] τὸ βρέφος Μαριάμ · ἀλλ᾿ ἐκείνη ἐν χαρ ᾷ ε ὗ ρε πάλιν αὐτά, ὁ Ἡ ρώδης δὲ θρηνεῖ ὅ τι τὸ κράτος αὐτοῦ καθαιρεῖται ταχύ. 15. 2. 1 Ὁ φόβος ὃ ν ἀεὶ ἐπευλαβεῖτο νῦν ἐπῆλθεν αὐτῷ μὴ βουλομέν ῳ, καὶ ἅ περ οὐκ ἤ λπιζε μελετήσας ἐξέμαθε τὸν προφήτην τὸν λέγοντα · φησὶ γὰρ Ἠ σαΐας · " Παιδίον ἐγεννήθη 15. 2. 5 ἡμῖν, καὶ ο ὕ τως υἱὸς ἐδόθη ἡμῖν · πάντων πατήρ ἐστι καὶ τῶν αἰώνων δεσπότης · ἐπὶ τῶν ὤ μων τὴν ἀρχὴν ἔχει, τὸ ὄνομα δὲ αὐτοῦ καλεῖται μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. " Θεὸς ἰσχυρὸς πέφυκεν ἐν θρόν ῳ καὶ ἐν φάτν ῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀχώρητος. 15. ... далее ...
Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. ...Искать в Источникеazbyka.ru
... не допускали псалмов) . Внесение 50 псалма, впрочем, в большинстве случаев понимается уместным в чине, не столько по требованию полноты всего исповедного последования, сколько в смысле необходимого составного элемента в обычном начале к этому чину. Вносимые в исповедный чин, все псалмы, надо заметить, всегда занимали здесь место в пред-исповедной части. Чтение из пророческих книг и именно 21–28 ст. XVIII гл. прор. Иезекииля рекомендуется только в пространном уставе Постника и совершенно не перешло во все другие чины. Для чтения из новозаветных писании в одном случае полагалось – Ев. Лк. 15: 1–10; в другом – Ап. Иак. 5: 10–16 и Ев. Мф. 9: 9–13; в третьем – Ап. Иак. 5: 16–20 и Ев. Лк. 15: 3–7, и в четвертом – Ев. Mф. 26: 6–13 292, т. е., как очевидно, – чтения, во всех случаях различные; при этом должно заметить, по одним чинам данное чтение полагалось до совершения исповеди (во втором и третьем) , в других (в первом и четвертом) – по совершении оной. – Вообще – это разнообразие оправдывалось тем, что в Свящ. пис. Новаго завета – изобильное количество различных мест, с полным удобством могущих быть приложенными к совершению акта сакраментального покаяния. Фактически же – то же ... далее ...
Дни богослужения Православной Кафолической ...Искать в Источникеazbyka.ru
... 12, 1-11 ) о заклании агнца, бывшего преобразованием Спасителя - агнца Божия ( Ин. 4, 29. 36 ) . Четвертая из книги пр. Ионы (вся книга) о пребывании пр. Ионы внутри рыбы и исшествии из нее, прообразовавших смерть и Воскресение Спасителя в третий день по смерти ( Мф. 12, 40 ) . Пятая из книги Иисуса Навина ( 5, 10-15 ) о первой Пасхе в земле ханаанской и о прекращении манны, бывших преобразованием прекращения всех ветхозаветных обрядов, после того как наша Пасха за ны пожрен быть Христос ( 1Кор. 5, 7 ) и христиане причастились новозаветной Пасхи. Шестая из книги ( Исх. 13, 1-31; 15, 1-10 ) об изведении израильтян из Египта и о чудесном переходе их через Черное море под руководством Моисея, который был прообразованием Спасителя, избавившего род человеческий от рабства греха и смерти. Седьмая из книги пр. Софонии ( 3, 8-15 ) об отвержении иудеев по собрании новой Церкви из всех народов, под управлением Мессии. Восьмая из 3 книги Царств ( 17, 8-24 ) и девятая из 4 книги Царств ( 4, 8-37 ) о воскресении Илиею сына сарептской вдовы и Елисеем сына жены соманской. Воскрешенные пророками были прообразованием всеобщего воскресения мертвых во Иисусе Христе. На ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Догматика Православной Церкви. Том III. ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Он Своим учением сделал Свои Божественные истины достижимыми для всех людей всех времен, всех цветов кожи, всех сословий, всех возрастов. И Богочеловеческая Личность Спасителя, и Его Богочеловеческое учение даны людям для их спасения, то есть для их освобождения от греха, смерти и диавола посредством обожения, уподобления Христу, отроичения. Ибо нельзя забывать, что конечное желание Спасителя состоит в том, чтобы люди, со-воплощаясь Богочеловеку и жительствуя Им, как ветви на лозе, отроичились, сделались между собой едино, как едино суть три Святых Лица Трисвятого Божества (см.) Ин. 15: 1–10, 17: 21–26 (. Другими словами, конечное желание Спасителя – это «да будет Бог все во всем») 1Кор. 15: 28 (. В Богочеловеке дан идеально совершенный и совершенно идеальный человек как пример и образец для всех людей всех времен, всех цветов кожи, всех сословий, всех возрастов. Представленное в Нем как жизнь и как реальность дано с целью, чтобы это стало нашей жизнью и нашей реальностью. Своим воплощением, Крещением, Преображением, страданием, Воскресением, Вознесением – Богочеловек подал людям и силу, и учение о том, как человек рождается от Бога, преображается Богом, воскресает ... далее ...
Слово пастыря — митрополит КириллИскать в Источникеazbyka.ru
... 6. 4; 9. 8, 14; 10. 15. 29. Откр. 2. 7, 11, 17, 29; 3. 6, 13, 22; 14. 13; 22. 17) . Тот же пророк Осия, вещая от имени Бога и обращаясь к избранному народу, говорит: «Я Бог, а не человек; среди тебя — Святый» ( Ос. 11: 9 ) . Бог Сам так определяет Себя, и это означает, что святость — одно из важнейших определений Бога (Ср. : Лев. 11. 44–45; 19. 2; 20. 3, 7, 26; 21. 8; 22. 2, 32. Нав. 24. 15, 19. 1 Цар. 2. 2, 10; 6. 20. 2 Цар. 22. 7. 4 Цар. 19. 22. 1 Пар. 16. 10, 27, 35; 29. 16. 2 Пар. 6. 2; 30. 27. Тов. 3. 11; 8. 5, 15; 12. 12, 15. Иф. 9. 13. Иов. 6. 10. Пс. 2. 6; 3. 5; 5. 8; 10. 4; 14. 1; 15. 10; 17. 7; 19. 7; 21. 4; 23. 3; 26. 4; 27. 2; 32. 21; 42. 3; 45. 5; 46. 9; 47. 2; 50. 13; 64. 5; 67. 6; 70. 22; 76. 14. 77. 41, 54; 78. 1; 88. 19; 97. 1; 98. 3, 5, 9; 101. 20; 102. 1; 104. 3, 42; 105. 47; 110. 9; 137. 2; 144. 13, 21. Притч. 9. 10. Прем. 1. 5; 9. 8, 10, 17; 10. 20. Сир. 4. 15; 17. 8; 23. 9–10; 43. 11; 47. 9, 12; 48. 23. Ис. 1. 4; 5. 16, 19, 24; 6. 3; 8. 13; 10. 17, 20; 11. 9; 12. 6; 17. 7; 29. 19, 23; 30. 11–12, 15; 31. 1; 37. 23; 40. 25; 41. 14, 16, 20; 43. 3, 14–15; 45. 11; 47. 4; 48. 17; 49. 7; 52. 19; 54. 5; 55. 5; 56. 7; 57. 13, 15; 58. 13; 60. 9, 14; 63. 10–11; ... далее ...
Евангельская история, Раздел 4 - читать, скачать ...Искать в Источникеazbyka.ru
... человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит! 133. Притчи о милосердии Божием к грешникам а (Об овце пропавшей. Лк. 15, 1–10 Приближались к Господу все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А нашедши, возьмет ее на плечи свои с радостию и, пришедши домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел свою пропавшую овцу.) Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих ... далее ...
Всемирный светильник Преподобный Серафим ...Искать в Источникеazbyka.ru
... А еще более сильно и определенно он говорил, как всем известно, своим любимым дивеевским сестрам, обещая им свою небесную помощь и по смерти: “Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик, как к живому, и все расскажите. И услышу вас... Как с живым, со мной говорите. И всегда я для вас жив буду! ” Невольно вспоминаются слова Самого Господа перед Вознесением ученикам: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» ( См. Мф. 28, 20 ) . Апостол Петр говорит о себе христианам: «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия стремились делать твердым ваше звание и избрание» ( 2Пет. 1: 15, 10 ) . И вот таким же христоподобным и апостольским духом жил еще на земле преподобный Серафим, как уже на небе. Впрочем, что же дивиться этому, если уже Сама Божия Матерь и в начале, и в конце монашеского подвига преподобного ясно указала, что он человек не от мира сего. Когда он, еще будучи послушником Прохором, заболел, Она явилась ему с апостолами Петром и Иоанном и, указывая на него перстом, сказала им: “Сей от рода нашего”. А незадолго до кончины его, в знаменитый день явления ему в Праздник Благовещения, Она назвала его “Своим любимцем”. Об этом преп. Серафим сообщает так: ... далее ...
1115 вопросов священнику, Раздел 6 - читать, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... победу над смертью говорит и св. апостол Павел: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2: 14. Эта догматическая истина выражена в пасхальном тропаре: «смертию смерть поправ».) 2. До Искупления все люди шли в преисподнюю (евр. — шеол) и становились насельниками царства смерти. В ад шли все, как грешники, так и праведники. Псалмопевец Давид пророчествует от имени Мессии: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15: 1, 10. Крестная смерть Христа лишила диавола власти над душами всех усопших. «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня») Ос. 13: 14. Реально ад остается, но теперь туда люди загоняют себя добровольно своими смерными грехами. После Своей крестной смерти Господь сошел в ад и вывел оттуда души праведников и тех, кто отозвался на Его проповедь: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в ... далее ...
Patrologia Latina. Vol. 127 Vol. 127 ...Искать в Источникеazbyka.ru
... et a Romm in ejus gratiam [Col. 0835C] reversis quinquies cum Avarib pugnatur feliciter Theophyl l. 8, c. 2, 3. Revocato Greg mittitur ad Urb praefect. Leontius, qui Sicilia transiens, Libertinum Praefectum caesum praefectura dejicit. Gr. l. 8, ep. 31. Civile bellum int Francor. Reges. Theodoric et Theodeb victores, Clotarius victus. Aim l. 3, c. 88. Bar a. seq. Pag ibid n. 16. Expleto pacis tempore, inter Langob et Romanos praeliatum iterum: Romani ab Arnulpho Spoleti [Col. 0835D] Duce victi. Diac lib 4, c. 17. Baron seq a. Pag ibi n. 2. Reccaredus Hispan Rex cum regnasset annos 15, m. 1, d. 10, ab anno 586, versus fin Apr moritur. Ex vas et Vulsa Pag n. 17. Mauricius fil Theodosio dat uxorem filiam Germani Patrici mense Nov ann Imp sui 20 Theop Ducang. de Fam Byzant. [Col. 0837A] Imp Maurit Tib Aug 20, 21 post [Note: [Col. 0837A] 1354 1355] cos XIX, al. XVIII. Mauritius, qui Tib Constantino successit a. 582. M. Aug 14, ut Blanchin cum Pag post Imp a. 20, m. 3, dies aliquot h. a. 27, Novemb mensis trucidatur cum suis. Noris de Syn V. cap 9, § 3, 5. Pag n. 9. Ducang in Byzant Famil Augg c. 9, nummum exhibet inscriptum A. XX, alterum A. XX. THEUP Thessalonicae urbe ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
Восточные отцы и учители Церкви V века, «Корпус ...Искать в Источникеazbyka.ru
... неподобных подобий с небесными силами, например их норовистость - с умным мужеством, последним отголос ком которого является гнев, а возжелание - с божественной любовью и - чтобы сказать коротко - все чувства и части тел бессловесных животных возводя к невещественным помышлениям небесных сущнос тей и единовидных сил. Но для разумного человека не только этого, но и расшифровки одного представляющегося странным образа достаточ но для подобного понимания изображений такого рода. 9. Надо рассмотреть также, что в применении к небесным сущностям означают реки ( Откр. 22, 1 ) , колеса ( Иез. 1, 15; 10, 6; Дан. 7, 9 ) и колесницы ( 4Цар. 2, 11; 6, 17; Зах. 6, 1 ) . Огненные реки ( Дан. 7, 10 ) обозначают ведь богоначальные по токи, несущие к ним обильное и непрерывное течение и питающие животворящей плодородностью; а колесницы - общность сопряжен ных ангелов одного чина; окрыленные же колеса, бесповоротно и неуклонно движущиеся вперед, означают способность идти в своей деятельности прямым и верным путем, на каковой неуклонный пря мой путь сверхмирно направляется всякая прокладываемая их разу мом колея. Можно и другим образом возводительно объяснить иконографию умственных ... далее ...
  002   003   004   005   006   007   008   009   010   011  012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Мк. 15, 1, 10, 39
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера