> Дело дня: Помогите ребёнку <

нач. : ̀ρδβλθυοτεΟφθης ἐκ παρθένου

Одна страница

Богословие и особенности перевода стихир и ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... народов напишет: «такой-то родился там». И поющие и играющие — все источники мои в тебе». Тропарь с рефреном: «Жизнодавче, слава Тебе» Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ Παρθένου, νοητὲ Ἥλιε τῆς Δικαιοσύνης· καὶ Ἀστὴρ σε ὑπέδειξεν, ἐν Σπηλαίῳ χωρούμενον τὸν ἀχώρητον. Μάγους ὁδηγήσας εἰς προσκύνησίν σου· μεθ ὧν σε μεγαλύνομεν, Ζωοδότα δόξα σοι. Возсиял еси, Христе, от Девы, разумное Солнце Правды, и звезда Тя показа в вертепе, вмещающася Невместимаго. Волхвы наставил еси на поклонение Твое, с нимиже Тя величаем: Жизнодавче, слава Тебе. Выражение «Возсиял еси, Христе, от Девы» (греч. Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ Παρθένου) встречается в писаниях святителя Афанасия Великого и Иоанна Златоуста [32]. Слова «разумное Солнце Правды» (νοητὲ Ἥλιε τῆς Δικαιοσύνης) впервые встречаются в трудах Оригена [33]. Чаще всего к этому сравнению прибегает святитель Кирилл Александрийский [34]. В литургическую гимнографию эту метафору вводит прп. Роман Сладкопевец [35]. В трудах преподобный Иоанн Дамаскин также употреблял это выражение [36]. Церковно-славянский перевод может быть прочитан несколько иначе. «Разумное» есть перевод греческого слова νοητὲ (ноите) , произоводное от νοητός (ноитос) – относящийся к ... далее ...
ДИАКОНИССАИскать в Источникеpravenc.ru
... 1954; Vagaggini. 1974; Пентковский Арранц. 2003) вполне соответствует чину поставления в диаконы: после окончания анафоры поставляемую подводят к архиерею, он возглашает текст формулы ῾Η Θεία χάρις̇ (- древняя офиц. формула документа о состоявшейся хиротонии; см. о ней: Botte. 1957; Пентковский. 2002. С. 127-130) , поставляемая преклоняет голову (но не опускается на колени в отличие от пресвитера и диакона) , и архиерей творит над ней трижды крестное знамение, затем, возлагая руку на голову рукополагаемой, епископ читает 2 молитвы (нач. 1-й: ῾Ο Θεὸς ὁ ἅγιος κα παντοδύναμος, ὁ διὰ τῆς ἐκ παρθένου κατὰ σάρκα γεννήσεως) (; нач. 2-й: Δέσποτα Κύριε, ὁ μηδὲ γυναῖκας) (; 2 молитвы при поставлении в визант. традиции также имеют только чины епископской, пресвитерской и диаконской хиротоний, но не хиротесий в др. церковные степени) , перемежаемые диаконской ектенией (в 1-й из молитв упом. Божия Матерь и жены, просвещенные Св. Духом) не названы по имени (, и содержатся прошения о принятии рукополагаемой в служение, о даровании ей дара Св. Духа и о сохранении ее в вере и непорочности; во 2-й приводятся имена женщин, усердно служивших при храмах Божиих, и содержатся прошения о ... далее ...
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ • Православная ...Искать в Источникеpravenc.ru
... тропари на блаженнах 4-го плагального ( т. е. 8-го ) гласа ( нач. : Χαίρετε λαοί̇ ) () , упоминаемые в Святогробском Типиконе и в нек-рых рукописях Триоди (напр., Sinait. gr. 734-735, X в. ; см. : Quinlan. P. 206) . Среди не вошедших в совр. Триодь стихир выделяются 2 акростишных произведения: алфавитный гимн, разделенный в рукописи на 6 стихир, но написанный, видимо, как цельное развернутое произведение (нач. : ̀ρδβλθυοτεΑισμα καινὸν ᾄσωμεν, λαοί) Песнь новую воспоим, людие ( ; см. : Chourga ï a. P. 243-245 ) ; небольшой текст из 6 строк с акростихом ΩΣΑΝΝΑ ( нач. : ̀ρδβλθυοτεΟφθης ἐκ παρθένου̇ ) Видим быв от Девы... ( ; см. : Quinlan. P. 205 ) . Предпразднственных песнопений в строгом смысле этого слова у праздника В. Г. в И. нет, однако трипеснцы, седальны и стихиры-подобны всей 6-й седмицы Великого поста имеют ярко выраженный предпразднственный характер ( напр. : ) понедельник, седален по 3-й кафизме (;) понедельник, заключительный тропарь трипеснца (;) среда, заключительный тропарь трипеснца (;) четверг, подобен на «Господи, воззвах» () . Лит. : Νικόδημος ῾Αγιορείτης. ῾Εορτοδρόμιον. Θεσσαλονίκη, 19873. Τ. 1; Дебольский Г. С. , прот. Дни богослужения ... далее ...
ИОАНН КУКУЗЕЛЬ • Православная Энциклопедия под ...Искать в Источникеpravenc.ru
... на 4-й плагальный глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 267 об. ; № 30. Л. 183 об. ; Ath. Iver. 964. Fol. 49v, 51-52; РНБ. Греч. № 126. Л. 242 об. ; Lesb. Leim. 273. Fol. 113v - 115) , «О, глубина богатства» (̓Ω βάθος πλούτου) на 4-й плагальный глас (на часах в навечерие Рождества Христова, анаграмматизм) анаподизм (самогласна «Слыши, небо»; БАН. РАИК. № 154. Л. 268 об. ; № 30. Л. 185 об. ; Ath. Cutl. 456. Fol. 141v - 142v; РНБ. Греч. № 126. Л. 245; № 130. Л. 600 об. ; Lesb. Leim. 273. Fol. 115-116; Ath. Iver. 964. Fol. 52v - 53v) , «Слава в вышних Богу, от Девы рождшемуся» (Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ τῷ ἐκ παρθένου ἀνατείλαντι) (Рождеству Христову) на 1-й глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 271 об. ; № 30. Л. 193 об. ; Ath. Cutl. 456. Fol. 144v - 145) и на глас βαρύς (Ath. Iver. 964. Fol. 61-61v; Lesb. Ypselou. 48. Fol. 161v - 162v; РНБ. Греч. № 237. Л. 220; № 188. Л. 292; № 711. Л. 335; Lesb. Leim. 459. Fol. 438-439; 231. Fol. 76-77; 251. Fol. 409v - 411, ок. 1750 г. ; 8. Fol. 409v - 411; БАН. РАИК. № 37. Л. 123 об., нач. XVIII в. ; CPolit. Bibl. Patr. S. n. Fol. 238-251, 1816-1819 гг.) с кратимой протопсалта Иоанна Трапезундского () , «Из Девы Отроковицы» (᾿Εκ Παρθένου Κόρης) на 1-й ... далее ...
Богословие и особенности перевода стихир и ...Искать в Источникеsobor.by
... ра́ди. Тому́ возопии́м: рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас[1]. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι, τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ῥομφαία τὰ νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβίμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, κἀγὼ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς. γὰρ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ Πατρός, ὁ χαρακτήρ τῆς ἀϊδιότητος αὐτοῦ, μορφὴν δούλου λαμβάνει, ἐξ ἀπειρογάμου Μητρὸς προελθών, οὐ τροπὴν ὑπομείνας· ὃ γὰρ ἦν διέμεινε, Θεὸς ὢν ἀληθινός· καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν· αὐτῷ βοήσωμεν· ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. " Приидите, возрадуемся Господеви… " Начальные слова этого молитвословия взяты святителем Германом из Псалма 94. По своему содержанию и эти слова, и все содержание 94 псалма вполне могут рассматриваться как пророческие, предрекающие поклонение Рожденному Спасителю мира. " …настоя́щую та́йну сказу́юще… " Во второй части начальной фразы звучит призыв возвестить факт исполнения древнего пророчества. То, что ожидалось тысячелетиями, стало реальностью: таинство стало действительностью. Славянское " настоящую тайну " есть перевод греческого τὸ παρὸν μυστήριον (то ... далее ...
ИОАНН КУКУЗЕЛЬИскать в Источникеpravenc.ru
... на 4-й плагальный глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 267 об. ; № 30. Л. 183 об. ; Ath. Iver. 964. Fol. 49v, 51-52; РНБ. Греч. № 126. Л. 242 об. ; Lesb. Leim. 273. Fol. 113v - 115) , «О, глубина богатства» (̓Ω βάθος πλούτου) на 4-й плагальный глас (на часах в навечерие Рождества Христова, анаграмматизм) анаподизм (самогласна «Слыши, небо»; БАН. РАИК. № 154. Л. 268 об. ; № 30. Л. 185 об. ; Ath. Cutl. 456. Fol. 141v - 142v; РНБ. Греч. № 126. Л. 245; № 130. Л. 600 об. ; Lesb. Leim. 273. Fol. 115-116; Ath. Iver. 964. Fol. 52v - 53v) , «Слава в вышних Богу, от Девы рождшемуся» (Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ τῷ ἐκ παρθένου ἀνατείλαντι) (Рождеству Христову) на 1-й глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 271 об. ; № 30. Л. 193 об. ; Ath. Cutl. 456. Fol. 144v - 145) и на глас βαρύς (Ath. Iver. 964. Fol. 61-61v; Lesb. Ypselou. 48. Fol. 161v - 162v; РНБ. Греч. № 237. Л. 220; № 188. Л. 292; № 711. Л. 335; Lesb. Leim. 459. Fol. 438-439; 231. Fol. 76-77; 251. Fol. 409v - 411, ок. 1750 г. ; 8. Fol. 409v - 411; БАН. РАИК. № 37. Л. 123 об., нач. XVIII в. ; CPolit. Bibl. Patr. S. n. Fol. 238-251, 1816-1819 гг.) с кратимой протопсалта Иоанна Трапезундского () , «Из Девы Отроковицы» (᾿Εκ Παρθένου Κόρης) на 1-й ... далее ...

Одна страница

В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: нач. : ̀ρδβλθυοτεΟφθης ἐκ παρθένου
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера