Patrologia Graeca 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015

Экклесиология Апостола Павла - читать, скачать - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... следуя за святым Иоанном Златоустом, повторяю и я, грешный, свою благодарность: Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕ νεκεν ­ «Слава Богу за всё! » Сокращения ΒΕΠΕΣ – Βιβλιοθήκη Ἑ λλήνων Πατέρων και Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑ λλάδος Ἀθῆναι, 1955. ΕΕΘΣΑ – Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικής Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. ΕΕΘΣΘ – Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικής Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΘΗΕ – Θρησκευτική καὶ Ἠ θική Ἐγκυκλοπαιδία, ἐν Ἀθήναις, 1962. ПБЭ – Православная Богословская Энциклопедия, С. Петербург, 1900г. PM – Migne, Patrologia Graeca. PL – Migne, Patrologia Latina. SCh – Sources Chrétiennes, Paris Cerf. Введение. Великая благочестия тайна Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своём, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мёртвых, о Иисусе Христе Господе нашем... ( Рим. 1: 1–4 ) Так начинает своё во Христе и о Христе Евангелие святой небоходец (ούρανοβάμων) Павел, «богослов и труба небесная», первоверховный ... далее ...
Раннехристианские и византийские гимнографические ...Искать в Источникеpravoslavie.ru
... Roman Studies. L., 1939. Vol. 29. Полную библиографию см. : Беляев Л. А. Аверкия надпись Православная энциклопедия (далее – ПЭ) . Т. 1. М., 2000. С. 131–132. [6] Из работ о нем см. : Dölger F. Aberkios Ichtys. 1922. Bd. 2. S. 454–507; Abel A. Abercius d’Hierapole Byzantion. 1926. T. 3. P. 321–405; Quasten J. Patrology. T. 1. Utrecht, 1950. P. 171–180. Полную библиографию см. : Виноградов А. Ю., Беляев Л. А., Никифорова А. Ю., Этингоф. О. Е. Аверкий ПЭ. Т. 1. С. 127–128. [7] Издание см. : Bibliotheca Hagiographica Graeca (далее – BHG) . № 2–4. Acta Sanctorum. Octobrii. T. 9. P. 484; Patrologia Graeca. T. 115. Col. 1211–1248; Nissen Th. Abercii vita. Leipizig, 1912. [8] Весьма напоминающий жертвенник камень со строками эпитафии был найден Уильямом Рамсеем в 1883 г. См. : Ramsay W. M. The cities and bishoprics of Phrigia. Oxford, 1897. Vol. 2. P. 709–717. Письмо соответствует фригийским надписям конца II – начала III в. Фрагменты полностью соответствуют тексту эпитафии, сохранившемуся в житии. [9] Связано с анаграммой ΙΧΘϒΣ – Ἰησοὺς Χριστὸς Θεου Ὑιὸς Σωτὴρ. [10] Текст дается по изданию: Quasten J. Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima. Vol. 1. Florilegium ... далее ...
What Christ Accomplished on the Cross / ...Искать в Источникеpravoslavie.ru
... Nicholas Cabasilas, The Life in Christ (Crestwood, N. Y. : St. Vladimir’s Seminary Press, 1998) , pp. 105-106. 14 Homilies of St. Gregory Palamas, p. 197. 15 Cf. Vladimir Lossky, Orthodox Theology: An Introduction (Crestwood, N. Y. : St. Vladimir’s Seminary Press, 1978) , p. 111. 16 Homilies of St. Gregory Palamas, pp. 200-201. 17 St. Athanasius the Great, On the Incarnation (Crestwood, N. Y. : St. Vladimir’s Seminary Press, 1993) , p. 34 (emphasis added) . 19 St. Gregory the Theologian, “The Second Oration on Holy Pascha” ( Oration 45: 22 ) (emphasis added) . In Migne, Patrologia Graeca, vol. 36 (Paris, 1865) , p. 653. Quoted in Lossky, Mystical Theology, p. 153. 20 Cf. Homilies of St. Gregory Palamas, pp. 179-80. 21 St. John Chrysostom, Commentary on St. John the Apostle and Evangelist, Homilies 48-88, in The Fathers of the Church, vol. 41 (Washington, D. C. : Catholic University of America Press, 1959) , p. 232. 22 The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian (Boston: Holy Transfiguration Monastery, 1984) , pp. 345-46. 23 St. John Damascene, Exact Exposition, p. 350. 24 St. Symeon the New Theologian, First-Created Man, p. 73. 25 Priest’s ... далее ...
Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего ...Искать в Источникеazbyka.ru
... DHGE – Dictionnaire d’histoire et de geographic ecclesiastique (Paris) El – The Encyclopaedia of Islam: New Edition (Leiden) EO – Echos d’Orient (Paris) GOTR – Greek Orthodox Theological Review (Brookline) Mass. () JAOS – Journal of the American Oriental Society (New Haven) JEH – Journal of Ecclesiastical History (Cambridge) JTS – Journal of Theological Studies (Oxford) OC – Oriens Christianus ( Leipzig; Wiesbaden ) OCP – Orientalia Christiana Periodica (Roma) ODB – The Oxford Dictionary of Byzantium (Washington) OLA – Orientalia Lovaniensia Analecta (Leuven) OLP – Orientalia Lovaniensa Periodica (Leuven) PdO – Parole de l’Orient (Kaslik) PG – Patrologia graeca (Paris) PO – Patrologia orientalis (Paris) РОС – Proche-Orient Chretien (Jerusalem) ROC – Revue de l’Orient Chretien (Paris) SH – Subsidia hagiographica (Bruxelles) 1Разностороннему исследованию этого процесса посвящены многочисленные работы С. Гриффита (см., в частности, сборник его статей: Griffith S. Arabic Christianity in the Monasteries of Ninth-Century Palestine. Aldershot etc., 1992) . О первых оригинальных произведениях арабо-мелькитской агиографии см. : Моисеева С. А. Первые памятники ... далее ...
Mother and Child: The Image of Full Humanity | A ...Искать в Источникеpravmir.com
... we can call God “Father” is because the Son of God became our brother. This is why Christ was the only one who could give us the Lord’s Prayer. Who else could bestow on us the “boldness to call upon You, the God of heaven, as Father, and to say: Our Father in heaven…”[2]? Every feast of the Mother of God points us to Christ, to the mystery of the Incarnation: God became completely human while remaining completely God, thus uniting heaven with earth and God with man: “… Today has grace begun to bear fruit, revealing to the world the Mother of God, through whom the earthly and the heavenly beings unite for the salvation of our souls. ” (Vespers of the Nativity of the Mother of God, 4th troparion of the stichera) We worship a God who, like all of us, had a mother. Because of this, we are able to call the God of heaven “Father”. By being born of woman and through His selfless condescension, humility and love, He has shown us what it means to be fully human. [1] On the Incarnation 54. 3 (Migne, Patrologia Graeca 25, 192 B: De Incarnatione Verbi, 54) . [2] The Divine Liturgy of St John Chrysostom Do you see a mistake in the text? Highlight it and click: Ctrl + ... далее ...
«Мусульмане России между хунвейбинами и ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... из опыта цивилизованных стран, реализация подобных проектов обеспечивается за счет освоения нового знания – трансформации отраслевых тезауросов (словарей, понятий) , совершенствования технологий, формирования компетенций нового уровня [в III тысячелетии – это наукоемкие технологии, человеческий (гуманистический) капитал] в целях удержания реальности нового типа. В отличие от большинства стран Старого Света, Россия до настоящего времени все еще не включена в воспроизводство тезаурусов цивилизационного типа на национальном языке – она все еще не имеет аналогов «Patrologia Latina» и «Patrologia Graeca» – полного свода нормативных (канонических) текстов религиозно-философского характера, хотя попытки их создать предпринимались давно, например, в православной традиции митрополитом Филаретом (Дроздовым) . Д. Х. : Государство призвано, помимо всех прочих функций, соблюдать баланс и регулировать взаимоотношения между разными группами интересов – в частности, между разными религиозными традициями и конфессиями. Если мы возвращаем храмы или даже музейные комплексы только одной религиозной общине и реставрируем только их, игнорируя интересы всех остальных (более того: в ... далее ...
Почитание святой Анастасии Сирмийской в поздней ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... Р. Рано хришчанство на Балкану. Београд, 1995. С. 45-46. [6] Упомянем следущую надгробную надпись: «В доме блаженнейшей... нашей Анастасии, в этом доме похоронен мой супруг, который прожил со мною... лет». См. A new inscription from Sirmium and the basilica of St. Anastasia. Starinar LXIII, 2013. S. 101-114. [7] Ήνέχθη ἀπὸ Σιρμίου τὸ λείψανον τῆς ἁγίας Αναστασίας καὶ κατετέθη ἐν τῷ μαρτυρίῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις. Перевод: " Перенесены были из Сирмия мощи святой Анастасии и положены в ее мартирии, находящегося у стен Домния. Theodorus Lector. Historia ecclésiastica. Patrologia Graeca. T. 86. Pars 1. Col 216 B [8] СМ. Vedroš Trpimir. Štovanje sv. Anastazije u Sirmiju, Carigradu i Rimu u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku Diadora 22. 2007. P. 197. [9] Vedroš Trpimir. Historia Translationis S. Anastasiae: kako (ne) čitati hagiografski tekst (Historia Translationis S. Anastasiae: How) not (to read a hagiographic text) Hagiologija: Kultovi u kontekstu (zbornik radova) ed. Marinković, Ana - Vedriš, Trpimir. Zagreb, 2008. P. 39-55. [10] Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 120. [11] Whitehead P. B. The Church of S. Anastasia ... далее ...
Преподобна Софија из Клисуре. и други Христа ради ...Искать в Источникеpravoslavie.ru
... “Елефтерија”, под називом “Софија Хотокуриду: заборављена народна подвижница”, 19. фебруар 2009. године. Анастасија Госопулу из Клисуре у писму високопреосвећеном митрополиту Касторијском, господину Серафиму, 7. маја 2011. године. Писмо старице Ефремије, игуманије манастира Рођења Пресвете Богородице у Клисури, високопреосвећеном митрополиту Касторијском, господину Серафиму, 9. непознатог месеца 2011. године, у којем је описано 29 сведочанстава о чудима и јављањима свете Софије: Захарули Коракаки из Солуна Константину и Евдоксији Стамидисов из Неа Миханона у Солуну. Софији понтијки из Солуна (не сећам се имена, старица се помолила, питала како се зове и чула одговор: “Зовем се Софија”) . Детаљи о животу преподобне Софије могу се наћи у књизи „Софија Хотокуриду. Народна подвижница“, Солун, 2006. Нека сведочанства се могу наћи у чланцима, разбацаним по разним новинама, часописима, штампаним и ручнописаним доказима које узимамо као доказе. Делови из житија преподобног Симеона, наведени су у делу Леонтија Неапољског „Свети Симеон Христа ради јуродиви“, Солун 1984. г. (Штампано по Patrologia Graeca Т. 93, С. 1670-1748.) Превод са грчког: редакција интернет издања ... далее ...
Sayings of St. Maximos the Confessor / ...Искать в Источникеpravoslavie.ru
... again as one? Neither do I exhort you to place harshness above the love of men. May I not be so mad! I beseech you to do and to carry out good to all men with care and assiduity, becoming all things to all men, as the need of each is shown to you; I want and pray you to be wholly harsh and implacable with the heretics only in regard to cooperating with them or in any way whatever supporting their deranged belief. For I reckon it hatred towards man and a departure from Divine love to lend support to error, so that those previously seized by it might be even more greatly corrupted. Patrologia Graeca, Vol. 91 col. 465c On temptations and the passions Nothing created by God is evil. It is not food that is evil but gluttony, not the begetting of children but unchastity, not material things but avarice, not esteem but self-esteem. It is only the misuse of things that is evil, not the things themselves. As man I deliberately transgressed the divine commandment, when the devil, enticing me with the hope of divinity ( cf. Gen. 3: 5 ) , dragged me down from my natural stability into the realm of sensual pleasure; and he was proud to have thus brought death into ... далее ...
Не бойтесь конца света! / Православие.RuИскать в Источникеpravoslavie.ru
... Брюссель, 1978. С. 12. [5] Methode dOlympe. Le Banquet Introduction., texte ctritique par H. Musurillo. Traduction et notes par V. H. Debidour SC. Paris, 1963. T. 95. P. 310. [6] Ibid. P. 280. [7] Le Testament en Galilee de Notre Seigneur Jesus Christ Ed. Guerrier L. avec le concours de S. Grebaut Patrologia Orientalis. 1913. T. 11, f. 3., P. 199. [8] Эта стихира находится в унциальной Триоди-Палимпсесте Р. А. И. К. 109, лист 10 оборот. См. Vasilik V. About the oldest manuscript of Triodion (в печати) . [9] Пасхальный канон. 9 песнь 3 тропарь. См. Триодь Цветная. М., 1992. Л. 7. [10] Patrologia Graeca T. 37. 640 A. Перевод В. Василика. [11] Наиболее полная работа о нем Δεταράκης Θ. Ο Κοσμας του Μαιουμα. Θεσσαλονικη. 1979 Αναλεκτα Βλατάδων. Τ. 29. Σ. 206. [12] Первый тропарь восьмой песни. [13] Греческий текст цитируется по изданию Τριωδιον εν Ρωμη. 1888. Σ. 616. [14] Lampe G. Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961. P. 764. [15] Подробнее об этом см. Василик В. В. Происхождение канона. История. Богословие. Поэтика. СПб, 2006. Квитанция Реквизиты для юридических лиц Реквизиты для переводов из-за границы Оплата с банковской карты Visa, MasterCard и Maestro Оплата наличными ... далее ...

 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015

Постоянная ссылка на эту страницу: Patrologia Graeca
Справочник - ПОИСКОВ.РФ