Иер 49: 18; 50: 40

  001   002   003   004   005   006   007   008   009  010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
Отдел второй. Писание святых отцов. Толкования ...Искать в Источникеazbyka.ru
... ѡсѣде мѧ пригбоздиша рꙋ цѣ мои (περιέσχον, ὤρυξαν) ; 44: 4. л. 68 об. препоꙗ̑шн мѧ ѡрꙋжиемъ твои ⷨ (περίζωσαι τὴν ῥωμφαίαν σου) ; 50: 3. л. 78 і̑ по многиⷨъ щедротаⷨ твоиⷨ, ѡцисти (κατὰ τὸ πλῆθоς τῶν οἰκτιρμῶν; 6. л. 78 об.) і̑ преприши е̑гда сѹдїти ти (νικήσῃς) ; 103: 17. л. 167 і̑єродие̑во жилище ѡбладае т ими (ἡγεῖται αὐτῶν) ; 20. л. 167 об. в неиже проидѹ т вси звѣри лꙋжини (τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ) . См. также 2: 1. 5: 6. 6: 1. 5. 10. 14: 1. 21: 8. 20. 26. 32. 44: 5. 12. 15. 50: 16. 103: 23. 32. Также, как в сп. 13, оставлены Греч. слова без перевода: 21: 19. о иматисме, 39: 7. 50: 18. олковтомата. Но не согласно с сим списком переведено: 1: 4. л. 1 об. ꙗ̑ко праⷯ. егоже возьмѣтае̑ть вѣеръ (№ 13 въскръіваѥть, ἐκρίπιέι) ; 30: 8. л. 61. глаⷵ бл҃говѣстѹю̑щиⷨ (№ 13 бл҃говѣст в ҇ѹющемѹ, ἐυαγγελιζομένοις) ; 90: 5. л. 146 ѡрꙋжиеⷨ ѡбиде т тѧ истинна (№ 13 щитомь, ὃπλῳ) . в (В древних оборотах речи м формах грамматических: 102: 14. л. 164 об.) возваша и̑ спаслисѧ соу т, 16. л. 50 прилпѣ гор̾тани моеⷨ ( сл. 103, 32 ) , і̑ в перьсть смерти сведе мѧ (прош. 2 л.) ; 13: 6. л. 16 гⷵь ѹ̑пованїе е̑мꙋ еⷵ, 23: 10 л. 32 об. и 33 цр҃ь славѣ, гⷵь сила ⷨ (дат. вм. род.) ; 2: 12. 12: ... далее ...
Межсоборное присутствие Русской Православной ...Искать в Источникеmsobor.ru
... И от них следует очищаться покаянием и исповедью " (см. книгу " Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления " , Оптина Пустынь, 2010, 2-е изд., стр. 495) . Подготовка к исповеди помогает человеку посмотреть на себя со стороны через призму заповедей Божиих, увидеть свои грехи и почувствовать свое недостоинство. архимандрит Алипий 29 нояб. 2013 г., 23: 39: 41 Говоря об однодневном посте перед Причащением Святых Тайн, нельзя забывать, что есть 64-е Апостольское правило, запрещающее поститься в субботу, кроме разве Великой субботы! протоиерей михаил кудрявцев 26 нояб. 2013 г., 18: 50: 06 Благословите, Преосвященные Владыки! Здравствуйте, отцы, братия и сестры! Ко многим здравым рассуждениям хотелось бы добавить немного и своих, возможно, не очень мудрых мыслей. Причащать детей с трехлетнего возраста натощак вряд ли выполнимо, это стоит делать не ранее 6 - ти лет. Хотелось бы большей ясности с исповедью детей с 7-ми лет - многие из них, особенно мальчики, вообще не понимают, зачем и почему они тут оказались. Рассматривался вопрос о евхаристическом посте перед ночными службами, но я бы поставил вопрос о целесообразности всех ночных служб, кроме пасхальной. А для ... далее ...
Управделами Московской Патриархии раскритиковал ...Искать в Источникеpravmir.ru
... от здравого тела Церкви; а вы, миряне, не сообщайтесь с ними ни в пище, ни в питии, да не осквернитесь, пока не покаются. Если они не обратятся в благоразумие, благословляю вас, своих детей, от великого и до малого, не сообщайтесь с ними никак и ни в чем и отпишите ко мне. А я по Божественным и священным правилам сотворю суд на таковых и осуждение». проторы - издержки при рукоположении на свечи, на стол, и тому подобные вещи. (из статьи «Новоявленные стригольники XX-го века». иеромонах Кирилл. 1997 г.) Кирилъ Александр Е. участник Сообщений: 13, 975 Регистрация: 06. 09. 2011 08. 11. 2012, 18: 50 Цитата: Сообщение от Кирилъ Под 1376 годом читаем в летописях: «Того же лета побиша в Новгороде стригольников еретиков диакона Никиту, и Карпа простца, и третиего человека с ними, свергоша их с мосту, развратников святыя веры Христовы». Очень могло быть, что первые расколоучители, диаконы Карп и Никита, восстали против духовных властей по каким-нибудь только личным побуждениям, например вследствие неудавшейся попытки получить сан священника, на что требовали от них значительной платы, проторы, или вследствие какого-либо наказания от местного архиепископа... Если посмотреть, что нам ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
НИ-КА | «Слова. Часть 2»Искать в Источникеni-ka.com.ua
... Да, братия мои, так есть воистину. Ничего не внесли мы в настоящую жизнь, чтоб, когда согрешим, дать то Богу для искупления грехов наших, как и Евангелие говорит: что даст человек измену за душу свою? ( Мф. 16: 26 ) . Се суд правый! Се праведное и истинное смирение, как говорит и Дух Святой устами Давида: не прииму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суть вси зверие дубравнии и прочее ( Пс. 49: 9-10 ) . И еще: аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит ( Пс. 50: 18-19 ) . Опять и Христос говорит: не мните, яко приидох разорити закон или пророки: не приидох разорити, но исполнити ( Мф. 5: 17 ) . Ибо ветхий закон не мог врачевать души от невидимой болезни страстей греховных земными врачевствами, то есть телесными оправданиями, дарами, жертвами, всесожжениями и прочим. Почему и Предтеча Иоанн говорит: се Агнец Божий, вземляй грехи мира ( Ин. 1: 29 ) . Также и Апостол Павел: закон духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховнаго и смерти ( Рим. 8: 2 ) . Желаете ли знать, как Христос исполнил закон и пророков, как говорит ... далее ...
Об истинной фальсификации истории : Портал ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... хранят память о многих поколениях своих предков, а дома их увешаны развесистыми генеалогическими древами? Отнюдь. «Модой на генеалогию» — явлением последних двадцати лет с момента открытия отечественных архивов по дореволюционному периоду для всех граждан — оказался затронутым на самом деле неширокий круг людей: богатые и очень богатые граждане (и то далеко не все) ; немногочисленные энтузиасты, полюбившие «просиживание штанов» в тесных читальных залах архивов (кстати, маленькие размеры читальных залов наших архивов, а в федеральных, самых крупных архивах они, как правило, не превышают 40-50 мест, красноречиво свидетельствуют, что наш народ не «тащится» от истории так, как он, например, «тащится» от пива и футбола) ; профессионалы-гуманитарии; эмигранты и их потомки. Если бы все наши люди хотели знать свои корни, свою личную, семейную историю, разве наши областные архивы справлялись бы с вставшими тогда перед ними задачами с помощью небольшого штата сотрудников (пусть порой и весьма больших профессионалов и знатоков своего дела) , получающих 6-10 тысяч рублей в месяц? Для сравнения: в ряде европейских стран огромные массивы генеалогической информации оцифрованы, ... далее ...
Специфика современного конфессионального ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... Азию, [33] вырванные из привычной культурной и этнической среды, вынуждены были адаптироваться к новым условиям существования. В ходе процессов культурного самоотождествления корейцы выбрали «европейскую» ориентацию развития, что закономерно привело к их культурной ассимиляции по русскому типу: молодые поколения корейцев принимали в качестве родного русский язык, [34] обучались в русскоязычных школах, безболезненно вступали в смешанные браки с русскими и, что вполне естественно, вследствие отсутствия традиционных корейских религиозных институтов стали массовым порядком принимать крещение. С 40-х по 50-е годы XX века Южная Корея, при официальном атеистическом статусе Северной Кореи, стала также стремительно христианизироваться в постпротестантские деноминации – в основном пятидесятничество и пресвитерианство. [35] Данное обстоятельство еще больше усилило «христианоцентрические» тенденции в корейской диаспоре. Однако в последнее время корейцы перестали однозначно связывать себя с православием, поскольку в 90-х годах в Среднюю Азию высадился мощный десант миссионеров из Южной Кореи. [36] Накачка миссионерами проходила буквально до последнего времени. Вследствие общности миссионеров ... далее ...
Исповедь перед причащением – всегда : Портал ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... в своем " Послании Об Исповеди " . Многие архиереи и священники не удовлетворят его критериям. Он говорит об истинных учениках Господа, о причастниках Христа, получивших от Него дар " прощать и связывать " . В этой же работе Симеон Новый Богослов так же говорит и о тех, кто дерзает исповедовать грехи, не получив такого дара, и сурово их обличает. Ответить Ольго 4. 10. 2013 в 22: 02 Совершенно согласна с батюшкой, кроме, пожалуй, вопроса телесных постов: " Что-то не слышно было от врачей, чтобы кто-то умер от поста... " - это очень спорно. Чем пост строже, тем небезопаснее для здоровья. От 40- 50-дневного поста, если и не умрёшь, то обострение хронических заболеваний часто просто обеспечено. Утомляемость выше. Даже " качество " молитвы ухудшается (мозг не работает, зависает) . Поэтому и " успешное " сокращение правила " , " свои " молитвенные правила " , и свой личный " церковный устав " , и - да, " кто постится только Великим постом, кто – только первую и последнюю неделю, кто на всенощное бдение не ходит, а кто – приходит только на помазание, кто утренние молитвы читает, " когда успевает " , а вечерние – не читает вовсе, " поскольку к вечеру устаёт " . Кому как по ... далее ...
Русофобия «красная» и «желтая», или вечный бой ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... коли опирается в своих выводах на шоумена Сванидзе и тексты писателя-фантаста Ветрова. Ксения Кривошеина, Париж 12. 09. 2009 в 12: 37 Уважаемые соавторы, г. Казин и о. Владимир Василик, Видимо о. Владимир всё-таки « нашёл » в интернете ответ Синода РПЦЗ Его решение ответить аж на самый верх, расходится с теми наставлениями которые прозвучали в ваших совместных статьях: « когда говорит патриарх – диконам лучше помолчать » К себе вы это не применяете? Тексты ваши (очень заумные) многостраничные, могут ввести в смущение и заворожить малознающих людей. Можно сравнить с деревенскими, которые в 40-50 годы попадая в город дивились на метро или шарахались от потока машин. Не боитесь ли вы, что своей безапелляционностью суждений, припечатыванию ярлыков « предателей » одним и « героев » другим, что вы напугаете русскую эмиграцию? Вы в русской душе эмигранта ничего не понимаете и книжный подход (как изучение иностранного языка в отрыве от страны) – мёртворождённый продукт. Ваша тоска по « твёрдой руке » и « хозяину » расходится с принципами христианского веротерпения. Советую вам обоим, каждое утро смотреть по одной замечательной серии Н. К. Сванидце « Исторические хроники », а на ... далее ...
Преподобный Феодосий Тырновский – жизнь и ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... похвальном слове он пишет еще, что святой Евфимий отправился в Константинополь, сопровождая своего учителя Феодосия, прямо из Килифаревской пустыни: “ Когда же варвары опустошали все вокруг, Евфимий покинул любимую пустыню из-за них и вместе со своим старцем Феодосием отправился в великий Константинов град”. [42] Многие историки, однако, утверждают, что данные жития святого Феодосия соответствуют исторической правде, в отличии от данных Григория Цамблака, так как Каллист был современником килифаревского исихаста и его соучеником в Парории, а Григорий Цамблак создавал свой текст лет 40–50 после рассматриваемых событий. Таким образом, вопрос о том основал ли преподобный Феодосий другой монастырь “ в двадцати поприщах ” от Тырнова или остался в Килифаревском монастыре до своего ухода в Константинополь, остается без окончательного ответа. Уход преподобного Феодосия в столицу Византийской империи тоже является важным моментом, на котором остановимся подробнее. Вследствие тяжести возраста и суровой монашеской жизни, полной множеством тяжелых подвигов, преподобный Феодосий заболел. Предвидя приближающийся конец своей земной жизни, он написал письмо ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
Православная Европа. Статья 3Нидерланды: миссия ...Искать в Источникеpravoslavie.ru
... лет мы замечаем не очень хорошую тенденцию, – говорит он. – Мы видим, что национальные группы основывают «национальные» церкви. Появляется сербский «островок», румынский «островок», болгарский «островок», причем все они углублены в самих себя. Мы теряем существенную часть Православия, мы делаем шаг назад! Многонациональный приход в Амерсфорте открыт для всех: новый «островок» настоятелю не нужен. Богослужения совершаются на голландском, хотя отдельные ектении отец Стефан произносит на других языках (чаще всего – на церковнославянском и арабском) . Воскресные литургии посещает, как правило, 40–50 человек. Языковая особенность прихода – это не только признание того факта, что он находится в центре Голландии, но и выражение его миссионерской направленности. – Да, я занимаюсь миссионерством, потому что Христос призывает нас благовествовать, – подчеркнул отец Стефан. – Как я это делаю? Прежде всего, вы сможете научить людей только личным примером. Поэтому мы с женой очень искренни в своей жизни. Мы учим наших прихожан быть примером в семье, на работе. Это занимает много времени, требует повторения. Но если вы хотите созидать Церковь – не здание, а тело Христово, – у вас должно ... далее ...
  001   002   003   004   005   006   007   008   009  010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Иер 49: 18; 50: 40
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера