> Дело дня: Помогите ребёнку <

Канон святым великомученику Мине Котуанскому (Фригийскому), мученикам ...

  001   002   003  004 
В начало текстаВ конец текста


Прине́слъ є҆сѝ бг҃ꙋ слꙋже́нїе твоѐ, и҆ на землѝ преклони́въ главꙋ̀ твою̀, мече́мъ прїѧ́лъ є҆сѝ ѿсѣче́нїе, мч҃ниче, зовы́й: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ багрѧни́цею и҆ вѵ́ссомъ, кро́вїю ва́шею цр҃ковь ᲂу҆краша́етсѧ дне́сь, ми́но, и҆ ві́кторе, и҆ вїке́нтїе, вопїю́щи: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки. Бг҃оро́диченъ: Дѣ́вствꙋетъ чре́во и҆ ро́ждши сн҃а, є҆го́же безъ сѣ́мене ѿ ст҃а́гѡ дх҃а зача́тъ, бг҃а неѡпи́санна, въ пло́ть ѡ҆бле́кшасѧ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льна сло́ва. є҆го́же всѧ̑ дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, пою́тъ и҆ превозно́сѧтъ во вѣ́ки. Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ: Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Возлюби́лъ є҆сѝ па́че не ме́ньше, не́жели возлю́бленъ бы́лъ є҆сѝ, страстоте́рпче, возлю́бленнꙋю твою̀ дꙋ́шꙋ предложи́въ рачи́телю твоемꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, съ собо́ю просла́вльшемꙋ свидѣ́тельство твоѐ, приснопа́мѧтне.

Свѣ́щникъ, свѣ́томъ трисо́лнечнымъ вжига́емь, мꙋ́ченикѡвъ ꙗ҆ви́сѧ тричи́сленнаѧ є҆ди́ница, ми́на, и҆ ві́кторъ же, и҆ вїке́нтїй, вѣ́рныхъ просвѣща́ющїй, и҆ мра́къ де́мѡнскїй ѿгонѧ́ющїи.

Прїимѝ хвалꙋ̀, ꙗ҆́кѡ до́лгъ, ѿ ᲂу҆се́рдїѧ и҆сходѧ́щꙋ, превосходѧ́ща тѧ̀, ми́но, на́шихъ слове́съ ᲂу҆́бѡ всѣ́мъ, и҆ возда́ждь безчи́сленнѡ ѿ сокро́вищъ твои́хъ дарова̑нїѧ. Бг҃оро́диченъ: Досто́йнѡ тѧ̀ всѝ мт҃рь цр҃ѧ̀ и҆ влⷣки дре́вле ᲂу҆́бѡ прⷪ҇ро́цы хвалѧ́хꙋ: ны́нѣ же а҆пⷭ҇ли и҆ мч҃ницы съ на́ми сла́вѧще тѧ̀ бцⷣꙋ велича́ютъ. Свѣти́ленъ.

Нб҃са̀ ѕвѣ́зды ᲂу҆краша́ютъ, і҆и҃се: цр҃ковь же ми́на и҆ ві́кторъ и҆ вїке́нтїй ᲂу҆краша́ютъ, и҆ стефані́да, и҆́хже ра́ди побѣ̑ды на проти̑вныѧ на́мъ да́рꙋй. Бг҃оро́диченъ: Всѝ вѣ́рнїи хода́таицꙋ тѧ̀ къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀ ны́нѣ предлага́ютъ, всечⷭ҇таѧ, мы́ же мно́жае и҆̀же сраспина́емїи томꙋ̀. тѣ́мъ не преста́й, дв҃о, за ны̀ моли́тисѧ.

Ми́на Котуанский (Фригийский) Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ми­на, ро­дом егип­тя­нин, был во­и­ном и слу­жил в го­ро­де Ко­туане под на­ча­лом цен­ту­ри­о­на Фир­ми­ли­а­на во вре­мя цар­ство­ва­ния им­пе­ра­то­ров Дио­кли­ти­а­на и Мак­си­ми­а­на (284–305) . Ко­гда со­пра­ви­те­ли на­ча­ли же­сто­чай­шее в ис­то­рии го­не­ние на хри­сти­ан, свя­той не по­же­лал слу­жить го­ни­те­лям и, оста­вив служ­бу, уда­лил­ся в го­ры, где под­ви­зал­ся в по­сте и мо­лит­ве. Од­на­жды во вре­мя язы­че­ско­го празд­ни­ка свя­той при­шел в го­род, в ко­то­ром рань­ше слу­жил. В раз­гар празд­нич­ных иг­рищ, смот­реть ко­то­рые со­шел­ся весь го­род, раз­дал­ся об­ли­ча­ю­щий го­лос угод­ни­ка Бо­жия, про­по­ве­до­вав­ше­го ве­ру во Хри­ста, Спа­си­те­ля ми­ра.

Пе­ред су­дом пра­ви­те­ля Пир­ра свя­той му­же­ствен­но ис­по­ве­дал свою ве­ру и ска­зал, что при­шел сю­да, чтобы об­ли­чить всех в зло­че­стии. Свя­той Ми­на от­верг пред­ло­же­ние при­не­сти жерт­ву язы­че­ским бо­гам, при­нял же­сто­чай­шие му­ки, по­сле ко­то­рых был обез­глав­лен в 304 го­ду. Те­ло свя­то­го му­че­ни­ка при­ка­за­но бы­ло сжечь. Хри­сти­ане но­чью со­бра­ли в по­гас­шем ко­ст­ре уцелев­шие остан­ки му­че­ни­ка, ко­то­рые по­ло­жи­ли в хра­ме его име­ни, по­стро­ен­ном по­сле пре­кра­ще­ния го­не­ний на ме­сте стра­да­ний и кон­чи­ны ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ми­ны. См. так­же: " Стра­да­ние свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ми­ны " в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Ви́ктор Дамасский Краткое житие мученика Виктора Дамасского Свя­той му­че­ник Вик­тор был во­и­ном во вре­мя цар­ство­ва­ния им­пе­ра­то­ра Мар­ка Авре­лия Фило­со­фа (161–180) . Ко­гда им­пе­ра­тор на­чал го­не­ние на хри­сти­ан, Вик­тор от­ка­зал­ся при­не­сти жерт­ву бо­гам. Та­кое обя­за­тель­ное жерт­во­при­но­ше­ние яв­ля­лось про­вер­кой пре­дан­но­сти во­и­на бо­гам, им­пе­ра­то­ру и оте­че­ству. Свя­той пре­дан был на му­че­ния, но про­шел сквозь все пыт­ки невре­ди­мым. Си­лой мо­лит­вы он по­бе­дил ча­ро­дея, ко­то­рый с тех пор от­ка­зал­ся от волх­во­ва­ний и стал хри­сти­а­ни­ном. По мо­лит­ве свя­то­го про­зре­ли вне­зап­но ослеп­шие во­и­ны. Ви­дя чу­де­са, яв­лен­ные Гос­по­дом через свя­то­го Вик­то­ра, мо­ло­дая бла­го­че­сти­вая су­пру­га од­но­го из му­чи­те­лей, Сте­фа­ни­да, от­кры­то про­сла­ви­ла Хри­ста, за что бы­ла пре­да­на лю­той каз­ни: ее при­вя­за­ли к двум со­гну­тым паль­мам, ко­то­рые, рас­пря­мив­шись, разо­рва­ли му­че­ни­цу. Свя­то­го му­че­ни­ка Вик­то­ра обез­гла­ви­ли. Му­че­ни­ки по­стра­да­ли в Да­мас­ке во II ве­ке, где и пре­да­ны по­гре­бе­нию их чест­ные остан­ки.

Полное житие мученика Виктора Дамасского Во вре­ме­на им­пе­ра­то­ра Мар­ка Авре­лия ( он же Ан­то­нин, 161–180 гг. ) , в го­ро­де Да­мас­ке (Си­рия) слу­жил во­и­ном хри­сти­а­нин Вик­тор, ро­дом из Ита­лии. Ко­гда им­пе­ра­тор при­ка­зал пре­сле­до­вать хри­сти­ан, во­е­во­да Се­ва­сти­ан по­тре­бо­вал от Вик­то­ра, чтобы он от­рек­ся от Хри­ста и при­нес жерт­ву идо­лам. «Ты во­ин на­ше­го ца­ря, и обя­зан ис­пол­нить его при­ка­за­ние», – за­явил Се­ва­сти­ан. «Нет, – от­ве­тил Вик­тор, – те­перь я во­ин Небес­но­го Ца­ря, и Ему од­но­му бу­ду слу­жить, а мерз­ких идо­лов я пре­зи­раю! » То­гда Се­ва­сти­ан пре­дал Вик­то­ра раз­лич­ным му­че­ни­ям. Па­ла­чи пе­ре­ло­ма­ли Вик­то­ру паль­цы на ру­ках и но­гах и вы­вер­ну­ли их из су­ста­вов. Во вре­мя пы­ток свя­той Вик­тор мо­лил­ся Бо­гу и му­же­ствен­но пе­ре­но­сил стра­да­ния.

По­том па­ла­чи ста­ли при­нуж­дать Вик­то­ра про­гло­тить мя­со, отрав­лен­ное кол­ду­ном. По­мо­лив­шись и пе­ре­кре­стив мя­со, му­че­ник Вик­тор про­гло­тил его. На гла­зах у всех про­изо­шло яв­ное чу­до: Вик­тор остал­ся невре­дим. Слу­чи­лось то, что Гос­подь неко­гда обе­щал Сво­им уче­ни­кам: «Ес­ли что смерт­но вы­пьют, не по­вре­дит им» ( Мк. 16: 18 ) . Кол­дун, уви­дев, что Вик­тор ни­сколь­ко не по­стра­дал от его отра­вы, уве­ро­вал во Хри­ста. Он луч­ше дру­гих по­ни­мал, что ни­ка­кая зем­ная си­ла не мог­ла обез­вре­дить его страш­ней­ший яд.

То­гда свя­то­го Вик­то­ра под­верг­ли еще бо­лее тяж­ким пыт­кам. Сте­фа­ни­да, же­на од­но­го из во­и­нов, му­чив­ших Вик­то­ра, не мог­ла боль­ше смот­реть на тя­же­лые и со­вер­шен­но невин­ные стра­да­ния, ко­то­рым под­вер­га­ли му­че­ни­ка Хри­сто­ва и за­сту­пи­лась за него. Обе­зу­мев­шие от кро­ви па­ла­чи, вме­сто то­го, чтобы оста­но­вить­ся, озло­би­лись на Сте­фа­ни­ду и уви­де­ли в ней свою но­вую жерт­ву. Они при­вя­за­ли ее к двум на­кло­нен­ным паль­мам и разо­рва­ли на ча­сти. Так умер­ла Сте­фа­ни­да, бу­дучи еще со­всем мо­ло­дой: ей бы­ло толь­ко 15 лет. Убив Сте­фа­ни­ду, му­чи­те­ли воз­вра­ти­лись к ис­тя­за­ни­ям Вик­то­ра и обез­гла­ви­ли его. Свя­тые му­че­ни­ки Вик­тор и Сте­фа­ни­да по­стра­да­ли за Хри­ста в 175-ом го­ду.

Пе­ред сво­ей смер­тью му­че­ник Вик­тор пред­ска­зал па­ла­чам, что они умрут через 12 дней, а во­е­во­да через 24 дня бу­дет взят в плен. Так все и слу­чи­лось.
  001   002   003  004 
В начало текстаВ конец текста

Источник текста

Вам может быть интересно:

стра­да­ние свя­то­го свя­щен­но­му­че­ни­ка ва­си­лия пре­сви­те­ра ан­кир­ско­го | пе­ре­не­се­ние мо­щей свя­то­го пер­во­му­че­ни­ка ар­хи­ди­а­ко­на сте­фа­на | стра­да­ние свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка фе­о­до­ра ти­ро­на | стра­да­ние свя­то­го пре­по­доб­но­му­че­ни­ка сте­фа­на но­во­го | вос­по­ми­на­ние освя­ще­ния хра­ма ве­ли­ко­му­че­ни­ка ге­ор­гия |
Постоянная ссылка: Канон святым великомученику Мине Котуанскому (Фригийскому), мученикам Виктору, Стефаниде и Викентию Августопольскому (Сарогосскому) — Акафистник
> Дело дня: Помогите ребёнку <
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера