Отдел второй. Писание святых отцов. Толкования Священного Писания - ...

  037   038   039   040   041   042   043   044   045   046  047   048   049   050   051   052   053   054   055   056   057
В начало текстаВ конец текста
Отличие его, равно и сходство с сими списками, в Евангелии Матфея м Марка, по списку 87, суть след: Мф. 1: 19. л. 7. не въсхотѣ еѧ̀ (Марии) нарꙋгати (παραδειγματίσαι) ; 2: 12. л. 12.

и҆ принесо́ша к̾ немѹ всѧ̀ разли́ч̾но иедѹ́гы и҆мꙋщаѧ̀. и҆ мꙋче́нїе ⷨ о̑дрьжи́мыа̀ и҆ лѹньствѹю̑щаа̀ (βασανιζομένους καὶ σεληνιαζομένους, так переведено последнее слово и 17: 15) ; 5: 9. л. 22.

бл҃жни смеѣрѧ́ю̑щи (ἐιρηνοποιοῖ) ; 5: 40. л. 27. (хотящему) и҆ хламі́дꙋ (τὸν χιτῶνα) твою̀ взѧти. о̑ста́ви е̑мѹ и҆ сви́тꙋ (τὸ ἱμάτιον) ; 6: 2. л. 28.

ѹ̑стреми́сѧ всѐ ста́до свиноѐ по слѹд̾баⷨ, в мо́ри ( κατὰ τοῦ κρημνοῦ, Мк. 5: 13. с слѹⷣ ̾ ) ; 10: 3 л. 41. и҆ келевѣѝ нареⷱ҇иыѝ фаⷣ ̾дѣѝ (как и в толковании, καὶ Λεββαῖος) ; 12: 20. л. 51 об. и пор̾ти́ща вонеⷨшасѧ не ѹ̑гаси т; 23: 5. л. 107 об.

и҆дѣ́те въ граⷣ, къ ди́нѣ (как и в толк. на ст. 6. 7., πρὸς τὸν δεῖνα) . В Евангелии Марка, по тому же списку, в сличении с № 91. : 1: 19. л. 148 об.

а̑цѣ́хъ же пра́л̾ии ⷯ (№ 91 пралиикъ) ѹ̑бѣли́ти не мо́же т (белильник, γναφεὺς) ; 10: 20. л. 186 об.

ѹ̑дали́сѧ прїи́де чѧ ⷵⷵ (ἀπέχει – прииде конец) ; 65 л. 211. и҆ би́ти и по выѝ ( κολαφίζειν, ныне: мучити его ) ; 15: 7. л. 212 об. бѣ́ же – вара́в̾ва, съ своею̀ сѹстаницею̀ (μετὰ τῶν συστασιαστῶν) свѧза́нъ. иже въ сꙋстаници (ἐν τῇ στάσει) ѹ̑бо сътвори́ша. – Ἰουακία переводится Мa. 4: 25. жидовская; μίλιον 5: 41. верста; αἱ πλατεῖαι 6: 5; 12: 19. ( и Лк. 13: 26; 14: 21. ) ширины; ἡ πατρὶς 13: 54. отчина ( как и в толк. на Ин. 1: 43–45 ) ; γεέννα τοῦ πυρὸς 18: 9 – сродство огненно (производили γεέννα – от γεννάω) ; оἱ συγγενεῖς Mк. 6: 4. – рожение; ἀμὴν 8: 12; 14: 30. Лк. 13: 34. – право. В списке 91, при тексте Евангелия от Марка, показываются и Аммониевы главы, с указанием на Евсевиевы таблицы или каноны. 23 В Евангелии от Луки, по списку 90, хотя позднему, но в тексте совершенно сходному с пергам. списком сего толкования в библиотеке Чудова монастыря под № 21, XIV в., примечательны след. особенности: 1: 3. л. 7.

и҆зво́лисѧ и҆ мнѣ хꙋжшꙋ (д. б. хожшу) ; 15. л. 10 об. вина̀ и҆ о̑ллꙋ не имать пи́ти (σίκερα) ; 28 л. 13.

внегⷣа и҆споⷧнїтиⷵ дн҃е́мъ възнесе́нїѧ е̑го̀ (в каком смысле и толкуется, ἀναλήψεως) ; 61. л. 80 об.

повелѝ ми҆ ѿврещи́сѧ сꙋщиⷯ в̾ домꙋ̀; 11: 8. л. 95 об. за проше́нїе е̑го̀ ( διὰγε τὴν ἀναίδιαν, ныне: за безочство ) ; 14. л. 94 об. бѣ́ глꙋ х и҆ прогл҃а глꙋхы (ὁ κωφός, как переводится и Мк. 12: 22 и др.) ; 38. л. 98 об.

не пе́рвѣе ѹмъ е̑ ѧ̀ приѡ̑бѣ́да (ошибка писца, чит. ѹмы в сѧ прежде ѡбѣда, ἐβαπτίσθη) ; 53, 54. л. 101.

и҆ еⷤ къ ѹхꙋ гл҃асте въ талищи ⷯ (ἐν τοῖς ταμείοις, ниже ст. 24. скрыва́лище, Мф. 6: 6. клѣть) ; 14: 28. л. 135 об.

фарисеѝ златолю́бци сꙋще (φιλάργυροι) ; 23 л. 154. и ла́зарѧ (виде) в̾ па́зꙋсѣ е̑мꙋ̀ – ( Аврааму, ἐν τοῖς κόλποις, как и 6: 38 ) ; 19: 14. л. 180 об.

и҆лѝ что̑ е̑сть пꙋть твое̑ѧ̀ вла́сти (кто есть давый тебе власть, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν έξουσίαν, – вместо ὁ δούς читано ὁδὸς) ; 23: 38. л. 222.

бѣ ж напи́сано наⷣ ни́мъ гра́мотою еллиньскою и҆ ри́м̾скою и҆ жидо́в̾скою (γράμμασιν) ; 41. л. 222 об.

сииⷤ ничтоⷤ досто́ннаѧ смр҃ти сдѣ́ла (οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν) ; 43., там же, днⷵь со мно́ю е̑си в ра́и (ἔσῃ; так переведено будущее сего глагола настоящим и выше 1: 65 ἐστὶ, Мф. 10: 20 ἐστὲ) ; 24: 1. л. 226 об.

Список 91, в сличении со списком Моск. Духовной Академии, писанным в 1456 г., текст Евангелия Иоанна представляет в древнем виде: 1: 1. л. 2.

ꙗ̑ко бѣлы сѹть кь жатьвѣ (λευκαὶ) ; 52. л. 44. въ котерыи (час) лъжее емѹ бы ⷵ, (как и в др. мес.) ; 5: 4. л. 44 об.

ѡ̑нъ чл҃вкоѹ̑бие̑ць есть и̇скони (Ак. и в начало) , въ и҆стинѣ не ста (ἦν, οὐκ ἔστηκεν) , ꙗ̑ко л̾жь еⷵ ѡ̑ц҃ь е̑го; 11: 51, 52. л. 112.

приполоⷨ поꙗсавсѧ (τὸν ἐπενδύτην) ; ὤρα, кроме 17: 1; 19: 14., всегда переводится година; ἡ ἄμπελος – виноград; κλῆμα – лоза 15: 1, 2, 4, 5. ; ἀλέκτωρ 13: 38; 18: 27.
  037   038   039   040   041   042   043   044   045   046  047   048   049   050   051   052   053   054   055   056   057
В начало текстаВ конец текста

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь

Вам может быть интересно:

план древнего киева десятинная 989–996 2–5 дворцы старокиевской горе собор феодора 1128 церковь андрея янчина мон-ря 1086 ротонда вмц екатерины хii–хiii васильевская трехсвятительская 1183 воздвиженская 1215 софийские ворота кон софийский собор 1037 | ноября кафедральном соборном храме христа спасителя москве святейший патриарх кирилл вместе предстоятелями представителями поместных православных церквей архиереями духовенством русской православной церкви совершил божественную литургию этот день его | как сознательно посещать богослужение протоиерей максим козлов настоятель храма имя мученицы татианы при мгу преподаватель московской духовной академии | послание ангелу лаодикийской церкви миниатюра апокалипсиса толкованиями андрея кесарийского холмогоры кон xvi нач xvii 1602 ргб 1591 | папы римские каллист слева анастасий iii перед троном пресв богородицы мла-денцем копия утраченной фрески капеллы свт николая латеранском дворце риме рис эклисси 1630–1644 windsor royal library 8981 |

Источник текста


Постоянная ссылка: Отдел второй. Писание святых отцов. Толкования Священного Писания - читать, скачать - протоиерей Александр Горский
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера