Отдел первый. Священное Писание - читать, скачать - протоиерей ...

  005   006   007   008   009   010   011   012   013   014  015   016   017   018   019   020   021   022   023   024   025
В начало текстаВ конец текста
блеснисѧ молнїа в готїи (ἐν χαλάζῃ – во граде) .

3Цар. 2: 19. 23. 24. 28. при имени Адония поставляется ещё ѡ̑риинъ или ѡ̑риниинъ: в некоторых списках вместо Ἀδώνια пишется ορνεια или ωρνεια. 4Цар. 5: 17. и̑ ты ми даси ѿ землѧ черменыѧ (καὶ συ μοῖ δώσεις ἐκ.) ; 23: 8. межⷣꙋ входѧще дверми ꙋ̑крашеными (πύλην ἐκκεκεντημένων) . 1Цар. 10: 26. и̑ саꙋ̑лъ и̑де в доⷨ свои. в гаваѡ̑ны на холмъ; 2Цар. 22: 26. съ млⷭ҇тынею млⷭ҇ть створиши. с прпⷣбными прпⷣбнъ бꙋдеши. В вариантах, показанных у Голмеза, в первом случае вместо εἰς Γαβαᾶ читается εἰς τὸν βοῦνον, во втором вм.

μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ чит. μετὰ ἐλεήμωνος ἔλεος ποιήσεις. Таким образом в тексте стоит перевод обоих чтений. Слич. 1Цар. 10: 27. и̑ не и̑знесоша е̑мꙋ даро в ҇. и̑ небрегоша ѡ̑ не ⷨ. Перевод всех четырёх книг гораздо несовершеннее перевода Пятикнижия и других предшествовавших книг. Многие места, и не очень трудные, переведены темно, или превратно: 1Цар. 2: 27. 28. ѿкрыѧ ѿкрыю̀ чл҃къ. и̑же еⷭ҇ наⷣ домоⷨ ѡ҆́ц҃а твоеⷢ҇, и̑же бѣ с ниⷨ в земли е̑гѷпе꙯стѣи. рабъ домꙋ фараѡ̑ню (ἀποκαλυφθεὶς ἀπεκαλύφθην πρὸς τοῦ πατρὸς σου, ὄντων αὐτῶν ἐν γῇ Ἀιγύπτῳ δούλων τῷ οἴκῳ Φαραὼ) ; 3: 2. 3. 5. ἐκάθευδεν (спал) переведено сѣдѧше (от смешения καθεύδω с κάθημαι) ; 13. ѡ̑правдаю а̑зъ на доⷨ е̑го (ἐκδικῶ – отмщу) ; 12: 21.

не престꙋпите задниⷯ иеꙗ̑вленыиⷯ. ꙗ̑ко непреходна сꙋ т и̑ непреложна, и̑ не ѿи̑мꙋтсѧ. ꙗ̑ко бз҃и не сꙋ ꙯. (καὶ μὴ παραβῆτε ὀπίσω τῶν μηθὲν ὄντων, οἳ οὐ περανοῦσιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελοῦνται ὅτι οὐθέν εἰσιν) . 2Цар. 1: 18. 19. и̑ реⷱ҇ е̑же иаꙋ̑чити сн҃ы і̑ю́дины. и̑ реⷱ҇ се писано еⷭ҇ и̑звѣсто творѧще ѡ̑ себѣ. ꙗ̑ко хранити і̑и҃лѧ и̑ ꙋ̑мр҃шиⷯ ꙗ̑звами. и̑ колко падошѧ силны ⷯ. (καὶ εἶπε τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς Ἰούδα. ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθοῦς. στήλωσον Ἰσραὴλ ὑπὲρ τῶν τεθνηκότων ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματιῶν πῶς ἔπεσαν δυνατοί) . 3Цар. 6: 10. и̑ створиша темница ѡ̑кр҃тъ храма ( τοὺς ἐνδεσμοὺς – ныне: вязание ) ; 12: 1.

ꙗ̑ко въ сикимѣ начинаша ве́сь і̑и҃ль цр҃ьствовати (ὅτι εἰς Σίκιμα ἤρχοντο πᾶς Ἰσραὴλ βασιλεῦσαι αὐτόν, т. е. Ῥοβοὰμ) . 4Цар. 13: 18. и̑ реⷱ҇ і̑елисѣи... цр҃ю і̑и҃левъ стꙋпи до земли и̑ стꙋпи цр҃ь (πάταξον εἰς τὴν γῆν. καὶ ἐπάταξεν ὁ βασιλεὺς) ; 3: 21. и̑ сташа при горѣ (ἐπὶ τοῦ ὁρίου – на пределе) ; 27.

самоволствоⷨ съ среброⷨ и̑ с хлѣбы (ἐν ὀβολῷ τοῦ ἀργυρίου καὶ ἐν ἄρτῳ) ; 9: 8. в рꙋцѣ мое꙼и. четвертаѧ чѧсть вѣдра серебрена (σίκλου ἀργυρίου) ; 10: 9. и̑ быⷭ҇ е̑гда възратисѧ саꙋлъ ѿ съвокꙋпленїа (ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ, – ὢμος произведено от ὁμοῦ?) ; 17: 43.

οὐχί, ἀλλ᾿ ἢ χείρων κυνὸς ( ; 28: 23. сѣдѧше на двое мыслѧ ) ἐπὶ τὸν δίφρον ( ; 2Цар. 1: 22. 18: 13. не потворѧе꙼тсѧ ) οὐ λήσεται (. 3Цар. 8: 27. 31. 32. – в обоих местах смысл извращён. 4Цар. 6: 7. възнесисѧ са ⷨ) ὕψωσον σεαυτῷ (. Некоторым, даже простым, словам дано значение как бы на удачу, по произвольной формации. 4Цар. 13: 20. е̑ ще живꙋ сꙋщꙋ моа̑вꙋ. и̑ прїидоша в землю) καὶ μονόζωνοι Μωαβ – отборные, храбрые Моавитяне ( , но 5: 2. )

и̑ сꙋрїани и̑схожахꙋть ꙗ̑ко в гостьвꙋ (ἐξῆλθον μονόζωνοι) , и потому далее ᾐχμαλώτευσαν переведено обрѣтоша. Ὑπερώμια (часть тела выше плеч) 1Цар. 10: 23. переводится образ (от ὀμοίος) ; περιποιέω – (сохраняю, берегу) 15: 3. 15. – творю; ἀπερίτμητος 17: 36. – без помощи и непокорный, – хотя 1Цар. 14: 6. 31: 4. переведено необрезанный; ἀλλομένους 10: 2. положивши велико; 3Цар. 4: 27. (διαγγέλμα – всѧсъженїе. По догадке переведено 3Цар. 1: 33. 38. 45. εἰς τὴν Γιών) собств. имя (на требнике; 4Цар. 4: 39. и̑зиде на село събра꙯ горохꙋ) ἀριώθ, ныне: зелия дивия (.)

В произвольных значениях, даваемых словам, переводчик неверен и самому себе; иногда же передаёт слова Греческие просто без перевода, или вовсе опускает их. Напр. λοιμός 1Цар. 2: 12. 25: 25. 30: 22. переводится: гладивый (смешано с λιμὸς) , 1: 16. (достойный) поругания, 10: 27. лувиин (в Акад. списке лумиин) Σκοπὸς (надзиратель, соглядатай) 1Цар. 14: 16. пер. весть, 2Цар. 13: 34. τὸ παιδάριον ὁ σκοπὸς отрокъ служай, 18: 25. аксапосъ, 4Цар. 9: 17. скопосъ. 1Цар. 25: 22. ἕως πρωὶ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον, дажь и̑ до ꙋ̑тра видѧ ꙗⷤ полꙋчи ⷯ, ст. 34.

οὐροῦντα πρὸς τοῖχον ᲂу̑вращьшаеосѧ ѿ мене кроме, 4Цар. 9: 8.
  005   006   007   008   009   010   011   012   013   014  015   016   017   018   019   020   021   022   023   024   025
В начало текстаВ конец текста

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь

Вам может быть интересно:

отдел первый священное писание |

Источник текста


Постоянная ссылка: Отдел первый. Священное Писание - читать, скачать - протоиерей Александр Горский
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера