Рецензия на книгу И. Д. Мансветова «Церковный Устав (Типик), его ...

  015   016   017   018   019   020   021   022   023   024  025   026   027   028   029   030   031   032   033   034   035
В начало текстаВ конец текста
Ψάλλεται δὲ τὸ Τρισάγιον τρ ί τον μὲν παρὰ τῶν ἱερέων, τρ ί τον παρὰ τῶν ἀδελφῶν, καὶ τοῦτο ἔστον οἱ ἱερεῖς πλησ ί ον ἐλθῶσι τῶν ἁ γ ί ων θυρῶν. Ἐλθ ό ντων δὲ ἐκεῖσε καὶ τοῦ Τρισαγ ί ου πληρωθέντος, ἐκφωνεῖ ὀ διάκονος Σοφ ί α ὀρθοὶ καὶ ἐυθέως οἱ ἱερεῖς εἰσοδεύουσι, τροπάριον ῆχος β ὁ εὐσχ ή μων Ιωσὴφ μιεγαλοφ ώ νως καὶ ἀργὰ μέχρι του Κηδεύσας ἀπέθετο, καὶ ἀποτ ί θενται τὸ ὅ γιον εὐαγγέλιον ἐν τ ῇ ἁ γι ᾳ τραπέζ ῃ καὶ καλύπτουσι αὐτὸ μετὰ τοῦ Ἀμνοῦ καὶ θυμιῶσιν ἐπάνω ἀυτοῦ. Καὶ λέγει ὁ ἱερεύς · πρ ό σχωμεν, εἰρ ή νη π ᾶ σι, Σοφ ί α, καὶ εὐθύς ὁ κανονάρχης τὸ τροπὰριον τῆς προφητε ί ας ἦ χος β ὁ συνέχων τὰ πέρατα. Мы, конечно, далеки от мысли считать наше деление памятников на группы настолько совершенным, что оно не потребует новых изменений. Напротив, мы уверены, что когда в нашем распоряжении будет не семьдесят списков, а сто и больше, нам придется или сделать некоторые новые подразделения в указанных группах, или же к трем этим присоединить совершенно новые неизвестные доселе. За это нам говорят два типикона Χ V Ι в. из библиотеки Саввы Освященного, близ Иерусалима 20 Оба они настолько характерны, что мы не могли их подвести ни под одну из указанных категорий, а равно и образовать из них новую группу. Заключая в себе весьма много из особенностей местно-иерусалимской практики, связанной с монастырем в честь Св. Троицы, при довольно частом сходстве в изложении, эти два типикона настолько отличаются друг от друга, что ставить их в одну группу нет никакой возможности. Поэтому мы лишь отмечаем этот факт, оставляя окончательное суждение о нем до более благоприятного времени. Один из этих типиконов не только разнится от подобных памятников своими особенностями литургического характера, но даже надписанием своим, которое читается так: « Ἀρχὴσύν θεῷ ἁ γ ί ω τοῦ Τυπικοῦ, περιέχον (τος) τὴν ἅ πασαν ἀκολουθ ί αν καὶ διάταξιν τῆς ἐκκλησ ί ας, γινομένη (ν) ὑπὸ τοῦ ὁσ ί ου πατρὸς ἡμῶν Σαββα τοῦ καθηγητοῦ τῆς ἐρ ή μου καὶ ἡγιασμένου » (рукоп. без №) . С подобным надписанием мы доселе не встречали ни одного памятника, а судя по известным нам описаниям, мы должны еще встретить такой же типикон только в Синайской библиотеке под № 1097 ( V. Gardthaus. Catal., р. 222 ) . В изложении особенностей этот типикон почти во всем разнится от подобных памятников. В нем нет чина малой вечерни для всех важнейших праздников и накануне воскресных дней. Чин всенощного бдения содержит следующие особенности: псалом «Благослови душе моя Господа» поется весь, причем священник, совершив каждение всего храма до начала этого псалма, снова выходит и кадит игумена, оба клироса и народ; лития совершается не в притворе, а в храмах или приделах Брата Божия и Симеона, причем в каждом из них поются стихиры храма и произносится одно из прошений; во время чтения шестопсалмия священник совершает каждение; пред чтением Евангелия священник облачается в ризы и выходит на средину храма для чтения и т. п. Поразительными особенностями в настоящем памятнике можно·считать описание воздвижения креста и замечание касательно службы Сретения в предуготовительные недели. Так как малой вечерни накануне Воздвижения нет, то и описание выноса креста из скевофилакии здесь отсутствует. Вынос этот переносится на пение «Слава в вышних Богу». При пении великого славословия священник облачается во всю белую (ἄπασαν στολὴν λευκὴν) одежду и с кадильницей в руках, в преднесении лампад, отправляется в скевофилакию, берет крест, находящийся в ковчеге, полагает на дискос и на голове несет к главным церковным вратам (μεχρι τῶν βασιλικῶν πυλῶν) и стоит здесь до конца великого славословия. По исполнении «Святый Боже» произносит: «Премудрость прости», входит в храм, полагает дискос на небольшом столике, стоящем по средине храма, и совершает каждение его. Певчие поют тропарь «Спаси Господи». Поклонившись трижды в землю, священник раскрывает ковчег, берет животворящий крест с васильками (μετὰ βασιλικῶν κλάδων) , становится перед святыми вратами (ἔμπροσθεν τῶν ἁ γ ί ων θυρῶν) и совершает обычным порядком воздвижение креста сначала на восток, потом на запад, юг и север, а потом снова на восток. После воздвижения крест полагается снова на дискос, при пении кондака праздника «Вознесыйся на крест», за которым следуют непосредственно стихиры на целование креста. Братия подходит и лобызает животворящее древо, а затем крест уносится священником в алтарь, полагается на престоле (ἐν τ ῇ ἁ γ ί α τραπὲζ ῃ) и утреня оканчивается обычным порядком.
  015   016   017   018   019   020   021   022   023   024  025   026   027   028   029   030   031   032   033   034   035
В начало текстаВ конец текста

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь

Вам может быть интересно:

великий четверг предстоятель русской православной церкви возглавил богослужение кафедральном богоявленском соборе москвы совершил чин омовения ног | 18.07.2008 москва предстоятели русской кипрской православных церквей совершили праздничное богослужение троице-сергиевой лавре | ноября кафедральном соборном храме христа спасителя москве святейший патриарх кирилл вместе предстоятелями представителями поместных православных церквей архиереями духовенством русской православной церкви совершил божественную литургию этот день его | предстоятель русской православной церкви совершил великопостное богослужение даниловом монастыре москвы | великую среду предстоятель русской православной церкви совершил вечернее богослужение московском сретенском монастыре |

Предыдущий текст

Источник текста


Постоянная ссылка: Рецензия на книгу И. Д. Мансветова «Церковный Устав (Типик), его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви» - читать, скачать - профессор Алексей Афанасьевич Дмитриевский
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера