церковнославянском языках

из Источника http://azbyka.ru, отменить фильтр и искать по всем Источникам в базе?

 001   002   003
Литургия свт. Иоанна Златоуста на греческом и ...azbyka.ru
... свт. Иоанна Златоуста на греческом и церковнославянском языках Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα. Диакон: Благослови, Владыко. Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Священник: Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь. ΕΙΡΗΝΙΚΑ МИРНАЯ ЕКТЕНИЯ Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Миром Господу помолимся. Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй. Διάκονος: Диакон: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. О Архиепископе нашем (...) , честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся. Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης ... далее ...
История церковнославянского языка в России. Конец ...azbyka.ru
... по происхождению могли быть как грецизмами, так и славянизмами: оумный показа́лса є҆сѝ крати́ръ [сосуд] та́инственнѡ, ѳѡмо̀ а҆пⷵле ( 6 окт. стихир, на стиховн. ) ; ты̀ тве́рдаѧ и҆ крпкаѧ а҆гкѵ́ра [якорь] (8 окт. 1 п. К. богор.) ; по́стникъ [наставник] по́стническїй (2 окт. 3 п. К. 3 тр.) ; возбн́въ [воспрянув] б҃гогла́се, ѿ неи́стовства пе́рвагѡ, де́мѡнскꙋю ле́сть и҆ дꙋшетлннꙋю пре́лесть всю̀ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ ( 2 окт. 4 п. К., 1 тр. ) . Аналогично исправлениям в Триоди, предполагалось заменить и так называемые русско-славянские паронимы (слова, имеющие разные значения в русском и церковнославянском языках) : чтⷵно́е двство сохрани́ла є҆сѝ невре́дно [ непорочно ] (2 окт. 5 п. К. 1 тр.) ; добротворѧ́щее прїѧ́ла є҆сѝ бл҃голпїе, всѧ̑ є҆ди́нѣмъ хотнїемъ сотво́ршаго, и҆ б҃жтвенною добро́тою, и҆ просвѣще́нїемъ бл҃говрїѧ, б҃гома́ти, на́съ оу҆добри́вшаго [ одобрившаго ] (3 окт. 5 п. К. богор.) . В некоторых случаях значение славянского слова в целом было понятно, однако все же его предполагалось заменить нейтральным (общим для русского и церковнославянского) синонимом. Такая замена поддерживалась русским нормативным словоупотреблением: и҆ ра́дость вѣчн́ющꙋю [ вечную ] ... далее ...
Преподобный Паисий Величковский и исихастская ...azbyka.ru
... обителей. Промыслу Божию было угодно, чтобы преподобный Паисий, духовно возродив монашество в российских пределах, оказал влияние на укрепление религиозно-национальных основ всей российской жизни и тем способствовал возврату благоговейного почитания святынь Афона и помощи Святой Горе. Таким образом преподобный способствовал и расцвету русского афонского монашества в XIX веке. За последний период своей жизни, с 1763 г. до кончины в 1794 г., преподобный Паисий возобновил и отстроил в Молдавии три большие обители – Драгомирну, Секул и Нямец. Богослужения церковные стали там совершаться на языках церковнославянском и молдавском по афонскому уставу, а внутренняя жизнь устраивалась по общежительным правилам. И хотя общежительная традиция издавна бытовала в молдовлахийских обителях, именно преподобному Паисию суждено было укрепить и развить ее, дать монашеской жизни устав и прочную организацию, возвести на высочайшую степень духовного совершенства. Движимый любовью к ближним, старец Паисий стремился создавать «многочисленному собранию, состоящему из людей даже различного племени» 28 все условия для духовного возрастания через душевный и телесный подвиг. Таким требованиям, по ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Зачем ты есть — священник Георгий Мицов |azbyka.ru
... к примеру, ладан в пищу не идет, свечки церковные не идут для освещения, когда нет электричества, так и бытовой язык непригоден для употребления в церкви. Причащая детей я могу к ним пригнуться, но, причащая взрослых, я хочу, чтобы они сами тянулись вверх. Я помню по себе, когда я только пришел в Церковь, я тоже не понимал богослужений, но через полтора года стало приходить понимание. Бывший референт покойного Патриарха Пимена о. Владимир (Федоров) рассказывал мне о своих впечатлениях об изданном на Тайване Служебнике, в котором были напечатаны параллельные тексты на английском и церковнославянском языках. «Надо же, какая разница, — удивлялся он, читая текст на английском и одновременно сверяя его значение на церковнославянском языке, никогда бы не подумал, что здесь может быть такой смысл! » Когда прикасаешься к церковнославянскому языку, который связан с богослужением, с сакральным, получается, что весь этот айсберг, вершина которого находится в церковнославянском языке, становится реальным. Столько за ним стоит, такие глубины! Наш современный язык без церковнославянского ничто… Поменяй русский язык на какой-нибудь другой язык, и ничего не изменится. Если бы все ... далее ...
Настольная книга священнослужителя, Раздел 19 - ...azbyka.ru
... «Слава, и ныне» – кондак «Аще и во гроб». Вместо Трисвятого – «Ели΄цы во Христа крести΄стеся, во Христа облеко́стеся. Аллилуиа». Указанное начало Литургии, то есть «Христос воскресе» со стихами, антифоны, «Ели΄цы во Христа крести΄стеся», а также причастный стих поются во всю Светлую седмицу, как в 1-й день Пасхи. Прокимен, глас 8-й – «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Стих «Исповéдайтеся Го́сподеви, яко Благ, яко в век милость Его». Апостол – Деян., зач. 1. «Аллилуиа», глас 4-й. Евангелие – Ин., зач. 1. При соборном служении Евангелие читают на разных языках: на церковнославянском, русском, и на древних, на которых распространялась апостольская проповедь: на греческом и латинском, а также на языках народов, наиболее известных в данной местности. Обычно предстоятель читает на греческом или русском языке, старший диакон – на церковнославянском. Иереи читают Евангелие, стоя у престола на своих обычных местах, а предстоятель – на горнем месте, старший диакон – на амвоне, прочие же диаконы – на различных местах, «ставше от святаго престола до западных врат церковных». Евангелие обычно делится на 3 статии΄: 1-я статия – 1-5-й стихи, 2-я ... далее ...
История церковнославянского языка в России. Конец ...azbyka.ru
... для стиля молитвы. (...) Радуйся, Невеста, в брак не вступившая! – разве это не страшная, протокольная проза в сравнении с Невестой неневестною » ( Мироносицкий 1913а, с. 91–92 ) . «Выражение покрывает (καλύπτει) камень покрывшаго добродетелию небеса надо перевести заслоняет и т. д., потому что камень не покрывал гроба Спасителя, как он покрывает наши грешные могилы, и его нужно было отвалить, а не поднять. Щедрый я перевожу милосердый, милостивый, иногда сострадательный, реже жалостливый (сострадательный я нахожу возможным относить только к страдавшему Сыну Божию) , ибо щедрый в русском и церковнославянском языках понятия совершенно различные: по-русски оно противопоставляется скупому, а по-гречески (οἰκτείρμων) именно и значит сострадательный, милосердый, жалостливый. Ущедрить (οἰκτείρειν) значит пожалеть (см. Библию в русском переводе Исх. 33: 19, Римл. 9: 15) . Может быть, эти слова действительно «легки и будничны», зато понятны, то есть соответствуют нашей задаче, и точны. « Радуйся, Невестa, в брак не вступившая – разве это не страшная, протокольная проза в сравнении с Невестой неневестною? » – негодует г. Мироносицкий. Вряд ли «страшная», конечно, не «протокольная», ... далее ...
Настольная книга священнослужителя, Раздел 19 - ...azbyka.ru
... «Слава, и ныне» – кондак «Аще и во гроб». Вместо Трисвятого – «Ели΄цы во Христа крести΄стеся, во Христа облеко́стеся. Аллилуиа». Указанное начало Литургии, то есть «Христос воскресе» со стихами, антифоны, «Ели΄цы во Христа крести΄стеся», а также причастный стих поются во всю Светлую седмицу, как в 1-й день Пасхи. Прокимен, глас 8-й – «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Стих «Исповéдайтеся Го́сподеви, яко Благ, яко в век милость Его». Апостол – Деян., зач. 1. «Аллилуиа», глас 4-й. Евангелие – Ин., зач. 1. При соборном служении Евангелие читают на разных языках: на церковнославянском, русском, и на древних, на которых распространялась апостольская проповедь: на греческом и латинском, а также на языках народов, наиболее известных в данной местности. Обычно предстоятель читает на греческом или русском языке, старший диакон – на церковнославянском. Иереи читают Евангелие, стоя у престола на своих обычных местах, а предстоятель – на горнем месте, старший диакон – на амвоне, прочие же диаконы – на различных местах, «ставше от святаго престола до западных врат церковных». Евангелие обычно делится на 3 статии΄: 1-я статия – 1–5-й стихи, 2-я ... далее ...
История церковнославянского языка в России. Конец ...azbyka.ru
... для стиля молитвы. (...) Радуйся, Невеста, в брак не вступившая! — разве это не страшная, протокольная проза в сравнении с Невестой неневестною » ( Мироносицкий 1913а, с. 91-92 ) . «Выражение покрывает (καλύπτει) камень покрывшаго добродетелию небеса надо перевести заслоняет и т. д., потому что камень не покрывал гроба Спасителя, как он покрывает наши грешные могилы, и его нужно было отвалить, а не поднять. Щедрый я перевожу милосердый, милостивый, иногда сострадательный, реже жалостливый (сострадательный я нахожу возможным относить только к страдавшему Сыну Божию) , ибо щедрый в русском и церковнославянском языках понятия совершенно различные: по-русски оно противопоставляется скупому, а по-гречески (οἰκτείρμων) именно и значит сострадательный, милосердый, жалостливый. Ущедрить (οἰκτείρειν) значит пожалеть (см. Библию в русском переводе Исх. 33: 19, Римл. 9: 15) . Может быть, эти слова действительно «легки и будничны», зато понятны, то есть соответствуют нашей задаче, и точны. « Радуйся, Невестa, в брак не вступившая — разве это не страшная, протокольная проза в сравнении с Невестой неневестною? » — негодует г. Мироносицкий. Вряд ли «страшная», конечно, не «протокольная», ... далее ...
История церковнославянского языка в России. Конец ...azbyka.ru
... молитвы, то есть тексты, не предназначенные для общественного богослужения. Однако эти тексты могли включаться в молитвенное правило, о чем свидетельствует надписание « молитва утренняя» ( Иоанн I, с. 35 ) . Иоанна Кронштадтского представлены как русские, так и церковнославянские элементы. Особенно показательными являются дублирующие друг друга глагольные формы, так как в стандартных богослужебных книгах русифицированные глагольные формы практически не встречаются. Наиболее распространенной глагольной формой в молитвах является повелительное наклонение. Поскольку в русском и церковнославянском языках значительное число глаголов имеет одинаковую форму повелительного наклонения, говорить о предпочтении русской или церковнославянской формы не приходится. Как специфически славянскую следует отметить неоднократно повторяемую форму даждь. Два раза наряду с ней встречается дай. Как русские можно рассматривать формы исправь, избавь, не отвергни (вм. не отвержи) . Инфинитивные формы представлены в основном русским вариантом (обновить, избавить, просветить, собрать, укрепить, творить, мыслить, чувствовать, желать, говорить, делать и т. п.) . Однако иногда встречается и ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
История церковнославянского языка в России. Конец ...azbyka.ru
... молитвы, то есть тексты, не предназначенные для общественного богослужения. Однако эти тексты могли включаться в молитвенное правило, о чем свидетельствует надписание «молитва утренняя» ( Иоанн I, с. 35 ) . Иоанна Кронштадтского представлены как русские, так и церковнославянские элементы. Особенно показательными являются дублирующие друг друга глагольные формы, так как в стандартных богослужебных книгах русифицированные глагольные формы практически не встречаются. Наиболее распространенной глагольной формой в молитвах является повелительное наклонение. Поскольку в русском и церковнославянском языках значительное число глаголов имеет одинаковую форму повелительного наклонения, говорить о предпочтении русской или церковнославянской формы не приходится. Как специфически славянскую следует отметить неоднократно повторяемую форму даждь. Два раза наряду с ней встречается дай. Как русские можно рассматривать формы исправь, избавь, не отвергни (вм. не отвержи) . Инфинитивные формы представлены в основном русским вариантом (обновить, избавить, просветить, собрать, укрепить, творить, мыслить, чувствовать, желать, говорить, делать и т. п.) . Однако иногда встречается и ... далее ...
 001   002   003
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: церковнославянском языках
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера