> Дело дня: Помогите ребёнку <

Corpus scriptorum historiae Byzantinae

 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
La Moscova a fost deschisă expoziţia foto ...Искать в Источникеpatriarchia.ru
... 150 de imagini oferite de Serviciul de Presă al Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe şi de banca de fotografii a agenţiei informaţionale RIA «Novosti», îi vorbesc spectatorului despre slujirea Patriarhală a Preafericitului Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii şi despre calea pastorală a Sanctităţii Sale. La ceremonia de deschidere a expoziţiei au fost prezenţi mitroplitul Ilarion de Volokolamsk - preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, preşedintele Departamentului Sinodal Informaţional V. R. Legoida, adjunctul redactorului şef al agenţiei de ştiri RIA «Novosti» N. G. Losev, şeful Serviciului de Presă al Patriarhului Kiril – protoiereul Vladimir Vghileanski, şi de asemenea şi personalităţi publice şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă. Expoziţia a fost vizitată şi de mitropolitul Iuvinalie de Krutiţi şi Kolomna. La deschiderea expoziţiei, mitropolitul Ilarion a spus că: «Preafericitul Părinte Patriarh a parcurs un drum lung – o cale neobişnuită şi foarte pronunţată. Imaginile prezentate în cardrul expoziţiei reflectă doar o parte din uriaşa experienţă pe care a acumulat-o Sanctitatea Sa, ... далее ...
Триадологическая проблематика в XII в.: Николай ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... история, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина Пер. 1 т. под ред. проф. В. И. Долоцкого; 2 т. под ред. проф. Н. В. Чельцова при С. -Петербургской Духовной Академии. СПб., 1860-1862) , в «Сокровище православной веры» (24) Никиты Хониата (см. рус. пер., выполненный Т. А. Миллер, важного отрывка оттуда) РG 140, 148-153 (в приложении к статье: Макарий, архим. Киевский митрополит Константин 1 Альфа и Омега. 2) 52 ( , 2008. Сс. 91-94 ) и в «Кратком обозрении» Иоанна Киннама (изд. : Ioannis Cinnami epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum E. A. Meineke. Bonn, 1836.) Corpus scriptorum historiae Byzantinae (; рус. пер. : Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Труд Иоанна Киннама Пер. под ред. проф. В. Н. Карпова. СПб., 1859) , а также «Исповедание веры» и письма Георгия Торника (изд. : Georges et D ѐ m ѐ trios Tornik ѐ s. Lettres et discourse Ed. par J. Darrouzѐs. Paris, 1971) и издания соборов 1156-1157 гг. (изд. : Mai A. Spicilegium Romanum. T. X. Romae, 1844. Pр. 16-93; см. близкий к тексту пересказ деяний соборов: Рыбаков А., свящ. Историческая справка о Константинопольском соборе 1156 года Странник. 3, 1914. Сс. 364-378) . ... далее ...
Pascal Message of His Holiness Kirill, Patriarch ...Искать в Источникеpatriarchia.ru
... my heart filled with gratitude towards God, I proclaim to all of you the great and saving news: CHRIST IS RISEN! With each year the Church testifies through this Paschal exclamation to the event of universal significance which happened almost two thousand years ago. It was then that early in the morning the myrrh-bearing women came to the burial site of their Teacher and saw that the tomb was empty. The divine power of Christ had triumphed over the law of death. He had risen, testifying to all of humanity that death was not the end of life, that death was overcome by the power of God. Christ’s resurrection, in being a unique event in world history, became by God’s intention the beginning too of our own personal resurrection. It was precisely for this that the Saviour came into the world, suffered, was crucified and rose from the tomb in order that each person had the chance to go through the experience of resurrection from the dead, and not in the figurative but direct meaning of this world. St. Paul speaks clearly of this: ‘God… will also raise us up by his own power’ ( 1 Cor. 6: 14 ) . That is why the feast of Pascha is the feast of the victory of life over death, ... далее ...
Лекции по истории Древней Церкви, Раздел 1 - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... различия между церковными и политическими событиями, а сообщаются все они вместе. Таким образом, церковная история теряется в государственной истории, так что церковная история в собственном смысле почти исчезает, остается лишь гражданская. Писания гражданских историков существовали и раньше, до Евагрия, и мы имеем много трудов, характеризующих то или другое царствование, тот или другой период жизни государства. Начало периода после Константина В. характеризуется участием в литературных трудах историков языческих (Зосим, Евнапий) . Наилучшее издание византийских историков – боннское (Corpus scriptorum historiae Byzantinae) в 49 томах 1828–1878 г., насколько оно не заменено еще отдельными вполне научными изданиями (каковы, например, издания де Боора) . Большая часть боннского издания перепечатана у Миня. Наилучшее исследование об этих произведениях [для периода от 813 до 963 принадлежит Гиршу, F. Hirsch, Byzantinische Studien. Leipzig 1876. О некоторых византийских хрониках говорит Н. А. Скабалано-вич в своем сочинении «История Византийского государства и церкви в X и XI веках». Спб. 1884 31. В эпоху Юстиниана выдается историк Прокопий кесарийский, ритор по образованию ... далее ...
Pascal Message of His Holiness Kirill, Patriarch ...Искать в Источникеpatriarchia.ru
... Послания Pascal Message of His Holiness Kirill, Patriarch of Moscow and All Russia, to the Archpastors, Pastors, Monastics and All the Faithful Children of the Russian Orthodox Church Version for print 23 April 2011 г. 14: 25 Beloved in the Lord archpastors, all-honourable presbyters and deacons, God-loving monks and nuns, dear brothers and sisters! From my heart filled with gratitude towards God, I proclaim to all of you the great and saving news: CHRIST IS RISEN! With each year the Church testifies through this Paschal exclamation to the event of universal significance which happened almost two thousand years ago. It was then that early in the morning the myrrh-bearing women came to the burial site of their Teacher and saw that the tomb was empty. The divine power of Christ had triumphed over the law of death. He had risen, testifying to all of humanity that death was not the end of life, that death was overcome by the power of God. Christ’s resurrection, in being a unique event in world history, became by God’s intention the beginning too of our own personal resurrection. It was precisely for this that the Saviour came into the world, suffered, was crucified ... далее ...
История Русской Церкви, Часть 2 - читать, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... iezyk przetozona przez Marcina Bazowskiego. Warszawa, 1767. 367. Krug J. Ph. Zur Miinzkunde Russlands Hrsg. von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg, 1805. 368. Kulczynski I. Specimen ecclesiae Ruthenicae (cum S. sede Apostolica Ro-mana semper unitae) ab origine susceptae fidei ad nostra usque tempora. Ro-mae, 1733–1734. 21. 369. Kulesza J. A. Wiara prawostawna pismem swietym, soborami, Oycami ss. mianowicie greckiemi I historia koscielna przez X. W Wilnie, 1747. 370. Leo Diaconus Caloensis. Historiae libri decem et liber de velitatione bellica Nicephori Augusti Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae, 1828. V. 14 (. 371. Lequien M.) Oriens christianus, in quatuor patriarchatus digestus; quo exhi-bentur ecclesiae, patriarchae, caeterique praesules totius Orientis. Parisiis, 1740. 3 v. 372. Leunclauius J. Juris graeco-romani, tarn canonici quam civilis tomi duo. Francofurti, 1546. 2 v. 373. Macrobius A. Th. Accurata codicum graecorum manuscriptorum Biblio-thecarum Mosquensium sanctissimi Sinodi notitia et recensio. Lipsiae, 1805. 2 v. in 11. 377. Meletios, metropolites. (Vienna) , 1783–1784. 3 v. 378. Menologium graecomm jussu Basilii ... далее ...
Московская православная духовная академия На ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... православная духовная академия На правах рукописи В. В. Аврамов ТЕОРИЯ СИМВОЛА В АРЕОПАГИТСКОМ КОРПУСЕ Специальность: Богословие АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия Сергиев Посад 2011 Работа выполнена на кафедре богословия Московской духовной академии Научный руководитель: кандидат богословия, кандидат философских наук Доброцветов Павел Кириллович Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Прохоров Гелиан Михайлович кандидат философских наук, профессор Гаврюшин Николай Константинович Защита состоится 3 июня 2011 г. в 10:00 на заседании диссертационного совета Московской духовной академии по адресу: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Малый актовый зал. С диссертацией можно ознакомиться в секретариате Ученого Совета. Автореферат разослан ______________ _______г. Ученый секретарь ___________________ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования, с социально-практической точки зрения, объясняется необходимостью для современного человека средств и умений ориентации в постоянно увеличивающемся синкретическом и противоречивом потоке ... далее ...
Лекции по истории Греко-Восточной Церкви, Том 2 ...Искать в Источникеazbyka.ru
... об основных принципах издания. Текст «Лекций... » в литературном отношении практически не подвергался правке. Указания на русскоязычную научную литературу по возможности проверялись и уточнялись, также даются полное название книг, год и место их издания. В ссылках автора на А. П. Лебедева всегда имеются в виду две его книги: «Очерки внутренней истории Византийско-Восточной церкви в IX-XII вв. » ( М., 1902 ) и «Исторические очерки состояния Византийско-Восточной церкви с конца XI до середины XV в. » ( М., 1902, 2-е издание ) . Византийские историки цитируются в основном по боннскому изданию Corpus Scriptorum Historiae Byzantinaë это Георгий Кедрин, Иоанн Киннам, Иоанн Скилица, Продолжатель Феофана, Ефремий Монах, Лев Диакон, Михаил Атталиат, Георгий Амартол, Константин Порфирородный (De cerimoniis auiae byzantinae и De thematibus) , Георгий Пахимер, Георгий Сфрандзи и др. Михаил Пселл цитируется по изданию: Bibliotheca Graeca Medii Aevi. Ed. С. Sathas. Vol. IV-V, Paris, 1874. Анна Комнина – пo изданию: Comnena Anna. The Alexiad. Ed. A. Reifferscheid. Vol. 1–2. Leipzig, 1884. Об остальных изданиях есть информация в тексте самих «Лекций... ». Имена собственные ... далее ...
Paschal Message of His Holiness KIRILL Patriarch ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ ( 1 Cor 1: 57 ) Beloved in the Lord Your Graces the archpastors, all-honourable presbyters and deacons, God-loving monks and nuns, dear brothers and sisters! On this great and radiant day I congratulate you from the depths of my heart on the Lord’s Passover and greet each of you with these ancient and holy words: CHRIST IS RISEN! It is in these words, with which people throughout the ages have greeted each other during the bright days of Pascha and by which they have testified to the world of the truth of an event occurring two thousand years ago, that there is to be found a great inner power. They contain the tidings of victory and a call to joy, the desire for peace, and the hope and comfort of every human person. He who was born of the Most Pure Virgin Mary, he who suffered greatly and without blame, he who was crucified and died on a cross between two thieves, he was the first among people to rise from the dead. ‘He has been raised, as he said he would be’ ( Mt 28: 6 ) . The tomb is empty. There remain in it only the swaddling clothes in which his body was wrapped. The myrrh-bearing women ... далее ...
Преподобный Каллист Ангеликуд (Меленикиот): ...Искать в Источникеazbyka.ru
... ГИМ, см. каталог архим. Владимира, Т. 1. М., 1894. С. 645; имеется также дополнительное описание с уточнениями: Фонкич Б. Л., Поляков Ф. Б. Ἐλληνικαι μεταφράσεις θωμιστικων εργων. Φιλοθωμισται και αντιθωμισται εν Βυζαντίω, Ἀθηναι 1967; Papadopoulos Styl. Ἐλληνικαι μεταφράσεις... Op. cit. P. 162–163; Путь к священному безмолвию… С. 154. Далее о Мелениконе см. : Dujcev I. Melnik au Moyen Age Byzantìon 38 (1968) . Р. 28–41. Ныне болгарский городок Мелник ( юго-западная гористая часть Болгарии ) . 36 Георгий Акрополит. Хроникон 8030, 8125, 8494 et passim: Ephraemius. Chronicon Ed. I. Bekker Corpus scriptorium historiae Byzantinae. Bonn; Weber, 1840. P. 7–417. 39 “Пустошью” обычно назвали небольшой комплекс калив или маленьких хижин, где жила немногочисленная братия, подчинявшаяся своему старцу. 40 Koutsas Symeon, archim. Op. cit. Р. 28. 41 Grumel V. Notes sur Calliste II Xanthopoulos Revue des Etudes Byzantines. 1960. № 18. P. 204. 42 Опись неучтенных Сп. Ламбросом греческих рукописей Русского на Афоне Св. Пантелеимонова монастыря проводилась А. Ю. Виноградовым, О. А. Родионовым и Д. А. Поспеловым летом 2006 г. 43 По каталогу Сп. Ламброса [ Σπυρ. Λάμπρου, Κατάλογος των εν ταις ... далее ...
 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Corpus scriptorum historiae Byzantinae
> Дело дня: Помогите ребёнку <
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера