3Цар. 2: 2; Иов 16: 22

  003   004   005   006   007   008   009   010   011   012  013   014   015   016   017   018   019   020   021   022   023
Полное собрание творений прп. Романа Сладкопевца ...Искать в Источникеazbyka.ru
... 5 τὸ συγγενὲς τῆς σαρκός μου, διὸ καὶ ς [ ε ] σάρκωμαι ἔμψυχον σάρκα ὁ ε ὔ σπλαγχνος · θέλω γὰρ σῶ [ σαι ] τὸν ἄνθρωπον, ὃ ν ἐλεήσας ἦ λθον θέλων ἐν παρθέν ῳ γαστρί, μὴ λιπ ὼ ν οὐρανούς ὡ ς ἀχώριστος, ὁ πάντων δεσπότης. » 22. 15. 1 Τούς αὐτοῦ μαθητὰς ἐκδιδάσκει Χριστός · ὁ δὲ δαίμων πρ [ ὸς ] ταῦτα ἐκώφευε καὶ ἐκτρέπεται πρὸς λοιδορίαν αὐτοῦ · τὸν κριτὴν ὁ κατάκριτος μέμφεται, 22. 15. 5 τὸν δικαστὴν τὸν χρηστὸν αἰτι ᾶ ται ὁ ἄδικος · « Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰ ησοῦ; φησίν · ἄνθρωπος ε ἶ τὸ φαινόμενον, οὐχ ὑποκείμεθα ἀνθρώπ ῳ· εἰ δὲ σύ ε ἶ Θεός, δυσωπ [ ῶ ] ἵ να μὴ βασανίσ ῃ ς με, ὁ πάντων δεσπότης. 22. 16. 1 Ἵ να τί πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμ ᾶ ς παρεγένου, ἰσχύειν οἰόμενος ὅ περ δύναται μόνος ποιεῖν ὁ Θεός; Ὅ τι γὰρ τῷ κριτ ῇ ὑποκείμεθα 22. 16. 5 τῷ οὐρανί ῳ, καὶ κρίσις φρικτὴ προτεθήσεται ἐν τ ῇ ἡμέρ ᾳ τῆς κρίσεως, τοῦτο σαφῶς ἐπιστάμεθα · σύ δὲ τὸν χρόνον προλαμβάνεις καθ᾿ ἡμῶν ὡ ς Θεὸς καὶ ὡ ς ἔχων τὸ κράτος ἀήττητον, ὁ πάντων δεσπότης. 22. 17. 1 Νῦν γὰρ ο ἶ δα κἀγ ὼ σὲ Μαρίας υἱόν, τὸν πατρίδα κτησάμενον τὴν Ναζαρέτ, καὶ ὡ ς ἐξ οὐρανῶν ἐπιτάττεις ἡμῖν. Φορτικὸς ἡμῖν ἦ λθες πολέμιος, 22. 17. 5 τῶν ἡμετέρων δεινὸς θηρευτὴς ἀποδέδειξαι · πάσης τῆς γῆς ἐδεσπόζομεν, πάντα αἰχμάλωτα εἴχομεν ... далее ...
История христианской Церкви (до разделения ...Искать в Источникеazbyka.ru
... αθληταί) веры; их мучение – это подвиг, с оттенком торжественности, ’ αγών. Μάρτυς, следовательно, не пассивный мученик (прич. от прош. страд.) , страдалец, а герой – деятель. Сам Иисус Христос называл Себя « μάρτυς », – свидетелем верным (Откр. 3: 14, 1: 5; ср. Евс. Ц. И. V, 2–3) и мучеников по славянскому словоупотреблению своими свидетелями (Откр. 2: 13. Ἀντιπας ‘ ο μάρτυς μου ο πιστός μου ср. Откр. 17: 6; Деян. 22: 20) . Но Христос называется также и Апостолом исповедания нашего ( Евр. 3: 1 ) и на апостолов возлагает служение быть Его свидетелями – μάρτυρες ( Деян. 18; Ср. Деян. 24: 16–22 ) . И апостолы называют свою миссию την μαρτυρίαν И. Христа ( Откр. 1: 2 ) . Итак, мученичество есть продолжение апостольского служения в мире. Задача этого служения состояла в том, чтобы пробудить уснувшую и исторически изжившуюся религиозную совесть окружавшего христиан язычества, заставить их серьезнее взглянуть на свои религиозные обязанности, своим личным примером высокого самоотвержения показать окружающему их миру, что религия есть дело настолько важное, что в известных случаях приходится лучше пожертвовать самою жизнью, чем поступаться ею. Мученики, не прибегая ни к каким ... далее ...
The Gospel of John, Jerusalem and its King. ...Искать в Источникеazbyka.ru
... starkly with the boldness of the witness, John the Baptist, in 1: 20. «Loving» onés own honor, like loving the world ( 1 John 2: 15 ) or onés life ( John 12: 25 ) , demonstrated inadequate love for God and his agent. The sample «ruler» John has in mind is Nicodemus ( 3: 1 ) , but he would ultimately come out into the open as a disciple of Jesus ( 19: 39 ) ; this fact indicates that John still has hope even for some of the leaders of the people who were persecuting the believers. But the price of coming out could be severe, including some sort of excommunication, as here ( 9: 22; 16: 2 ) , and potentially death, perhaps from Roman governors ( cf. 12: 24-26; 16: 2 ) . One would clearly have to love Gods honor more than onés own. The specific mention of rulers recalls Nicodemus, but may also respond to and refute the implicit assurance behind the Pharisees earlier question: «Surely none of the rulers or Pharisees has believed in him! » ( 7: 48 ) . (Johns use of «ruler» is interesting; some aristocrats may favor Jesus, but the Pharisees on the whole oppose him. This emphasis may reflect elements of Johns audiencés milieu, appearing opposite of the pre-70 ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
История Европы. Дохристианской и христианской. ...Искать в Источникеazbyka.ru
... имена этих народов: шакалша (выходцы из палестинского сагаласса, турша) тирсены, этруски (, лука) ликийцы (, шардана) сардинцы (и акайваша) ахейцы (.) Существование микенской цивилизации продолжалось с 16 до середины 17 столетия до Р. Х. При этом, археологический материал дает наиболее солидные основания, для периодизации ее истории. Микенскую цивилизацию в рамках более масштабной археологической периодизации принято обозначать, как позднеэлладский этап бронзового века, который продолжался с 16 до середины 12 столетия. При этом, на среднеэлладский археологический период, продолжавшийся с 22 по 16 век, приходится становление этой цивилизации, сопровождавшееся этнической ассимиляцией автохтонов пришельцами эллинами. В свою очередь, опираясь на смену стилей керамики, позднеэлладский этап подразделяют на более дробные периоды. Так, археолог У. Тейлор выделяет в нем I (с начала 16 века по 1500 г.) , II (до 1400 г., на этот период приходится разрушение критского Кносса) и III периоды, подразделяя последний на подпериоды: a – до 1300 г., b – на который приходится падение Трои, – до 1200 г., и c – начало 12 века, так называемый, субмикенский подпериод, предшествующий ... далее ...
Руководство к изучению Священного Писания Нового ...Искать в Источникеazbyka.ru
... им руки и ноги Свои, раны гвоздиные на коих свидетельствуют, что это то же самое тело, которое распято было на кресте, предлагает даже осязать Себя, дабы убедиться, что это Он Сам, а не дух или призрак Его. С целью искоренить в учениках последние остатки неверия, Господь вкушает перед ними, вероятно, оставшуюся от их вечери часть печеной рыбы и сотового меда. «Возрадовашася ученицы, видевше Господа» - сомнения их рассеялись, и их охватила та радость, о которой предсказывал им Господь на Тайной вечери: «Паки узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никтоже возмет от вас» ( Ин. 16: 22 ) . По словам св. Марка, Господь упрекал их за неверие и жестокосердие, что они не поверили тем, которые видели Его воскресшим, т. е. женам-мироносицам, Луке и Клеопе ( Мк. 16: 14 ) . «Сия суть словеса, яже глаголах к вам» - все происшедшее - это исполнение того, о чем Я еще прежде неоднократно предрекал вам, говоря о предстоящих Мне страданиях и воскресении. Обо всем этом было предсказано в ветхозаветных писаниях - «законе Моисеове», «пророцех» и " псалмах " , а потому всему этому и надлежало исполниться. Здесь Господь указывает на то трехчастное деление ветхозаветных священных ... далее ...
Собрание творений. Том I. На богочеловеческом ...Искать в Источникеazbyka.ru
... ­ тайны Божии окружают меня, — ибо Ты еси Владыка премудрости; Ты еси Господин, Господи, а я нищий, которому жутко входить с истлевшей душой, одетому в лохмотья, в сокровищницы Твоей премудрости. Отсутствие страха пред Богом ­ отсутствие мудрости, безумие и глупость; дьявол — лишение страха пред Богом ­ воплощение глупости, лжи и безумия. Без страха перед вещами и явлениями пишут сегодня писатели, и потому нет в них мудрости. 21. Страдание — это отрицание жизни, отрицание смысла, Бога; страдание отвергает жизнь, человека — так говорят все Петровы ученики, не ведущие воскресения ( см. : Мф. 16: 22 ) . Достоевский в страдании видит утверждение, самое глубокое, человеческое — жизни, оправдание жизни. («В пытке корчусь» — но «Я есмь».) Оправдание страдания возможно только воскресением; воскресение — единственное око, провидящее тайну смерти; вхождение в вечность. Как возможно оправдание страдания для тех, которые завершаются могилой, не идут далее, все сливают в нее? — (Оксфорд, 1917) 22. 10 мая 1917 года. Полночь (Оксфорд) . — Крайности все более расходятся, один берег бежит от другого, своим взглядом человек все более их отодвигает; зло огромно, добро огромно, человек в бездне ... далее ...
Древняя британская церковь - читать, скачать - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... взгляду, которого держатся Лингард 227, Гизлер и Реттберг, кульдеи различались от Римлян в праздновании Пасхи тем, что держались 84-летнего цикла и не знали 19-летнего. Иделер 228, который, в сущности, держится того же взгляда и уверяет, что Цеолфрид рекомендовал Британцам в своем послании к ним 19-летний цикл, и раскрыл его с возможной ясностью; но нужно заметить, что о 19-летнем цикле упоминается в послании Цеолфрида совершенно мимоходом; главный же вопрос здесь касается регулы пасхальной, именно того, положить ли пасхальные границы между 14-м и 20-м, или между 15-м и 21-м, или же между 16-м и 22-м числами, и, коснувшись этого вопроса, Цеолфрид находил у британской церкви разность с римской в том, что первая полагает пасхальные границы между 14-м и 20-м числами. Итак, вопрос в том, состояло ли различие между кульдеями и Римлянами (и Галлами) в пасхальной регуле, нужно ли праздновать Пасху в 14-е число, когда оно падает на воскресенье, или различие состояло в вычислении пасхального основания, то есть, держаться ли 84-летнего или 19-летнего лунного цикла, или же разность состояла в том и другом пункте вместе. По Лингарду и Реттбергу, особенность и уклонение британской церкви ... далее ...
The Gospel of John, The Final Word. 1:1-18 - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... , though this is unclear. Westermann, John, 7, thinks 1: 11-12 outlines Johns story (coming to his own in 1-6, rejected by them in 7-12, empowering those who received him in 13-17) . 3498 E. g., the wicked in Pss. So1. 2who ούκ έγνωσαν αυτόν. 3499 Cf. Dodd, Interpretation, 156, for comments on analogous Jewish and Hellenistic expressions. 3500 On the double sense of «world» here, cf. Ellis, Genius, 23; Stuart, «Examination, » 282. 3501 See Boccaccini, Judaism, 251-65; Donaldson, Paul and Gentiles, 52-74; in Let. Aris., see Boccaccini, Judaism, 176-79. 3502 E. g., 1 Macc 5; Jub. 1: 9; 15: 34; 22: 16-18, 20-22; 23: 24; 24: 25-33; LA. B. 7: 3; 12 (OTP also cites 4 Ezra 6: 56; 2 Bar. 82here) ; 1Q27 1. 9-11; 4QpNah. 1. 1; m. c Abod. Zar. 2: 1; Ter. 8: 12; Sipre Deut. 213. 1. 1; Gen. Rab. 80: 7; Pesiq. Rab. 10: 5; 11: 5; cf. 1 En. 99: 4; other texts in Bonsirven, Judaism, 65-68; Donaldson, Paul and Gentiles, 52-54. Some of these texts include in the judgment the wicked of Israel as wel1. 3504 Sanders, Jesus and Judaism, 214-15. Urbach, «Self-Affirmation, » 278-84, attributes the predominantly negative attitude toward Gentiles to the period before 70, suggesting that rabbis at Yavneh ... далее ...
Дни богослужения Православной Кафолической ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Да даси, говорил Господь Моисею, благословение на горе Гаризин и клятву на горе Гевал (Втор. 11, 29–30; 27, 12 и след. ; Нав. 8, 34; Пс. 110, 21) . А потом дана и новозаветной Христианской, которая прияла от Господа власть вязать и решить ( Мф. 18, 18 ) ; осуждать и отсекать от общения с собою преслушающих ее ( Мф. 18, 17 ) ; отлучать явных и нераскаянных грешников ( 1Кор. 5, 2 ) , превращающих коренные истины Евангелия, напр., благовествующих не то, что благовествовали апостолы и что первые верующее приняли от апостолов ( Гал. 1, 8–9 ) ; не любящих Господа Иисуса Христа ( 1Кор. 16, 22 ) . Согласно с Писанием и преданием, Церковь Православная отлучает отвергающих бытие Бога, Его промысел и Божественные свойства, Троичность лиц единого Божества, воплощение Сына Божия; не приемлющих благодати искупления, Евангелием проповедуемого, как единственного нашего средства к оправданию перед Богом; отвергающих приснодевство Марии Богоматери, богодухповенность пророков и апостолов, бессмертие души, кончину века и суд будущий; отметающих таинства Церкви; отвергающих Соборы и их предания, божественному Откровению согласные и хранимые Православной Кафолической Церковью; ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
Толкования на Книгу Святого пророка Иеремии. ...Искать в Источникеazbyka.ru
... заключается славословием Господу, надежде Израиля и грозе всех оставляющих Его. Иер. 17: 5 5. Про́клѧтъ чл҃вѣ́къ, и́же надѣ́етсѧ на чл҃вѣ́ка, и утверди́тъ плоть мы́шцы своеѧ̀ на немъ, и ѿ Гд҃а ѿстꙋ́питъ се́рдце егѡ̀. 5. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и котораго сердце удаляется от Господа. 5. В речи, начинающейся с гл. 14, пророк неоднократно от лица благочестивых иудеев называл Господа чаянием, надеждою Израиля, который на Него и должен надеяться, как на Спасителя во время скорби и как на Подателя всяких благ ( Иер. 14: 8, 22, 16: 19 ) . Вместе с этим, также неоднократно, пророк замечает о современных ему иудеях, что они оставили Господа и пошли за другими богами ( Иер. 16: 11, 19 ) . В связи с указанием на этот грех Израиля против Господа – единственной его надежды и верного Спасителя, пророк – в заключение речи – произносит проклятие на человека или вообще на плоть. Человек и плоть в Ветхом Завете иногда противопоставляются Богу, как непостоянное, колеблющееся, безсильное неизменной и непоколебимой силе ( Чис. 23: 19; Пс. 55: 5; Ис. 31: 3 ) . Под человеком, в настоящем случае, можно разуметь тех ... далее ...
  003   004   005   006   007   008   009   010   011   012  013   014   015   016   017   018   019   020   021   022   023
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: 3Цар. 2: 2; Иов 16: 22
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера