> Помогите ребёнку на реабилитацию <

2, 1-Н

  009   010   011   012   013   014   015   016   017   018  019   020   021   022   023   024   025   026   027   028   029
Полный корпус лекций по патрологии, Период 2 - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... после Λόγος παραινετικός, помещено, без имени автора, произведение Ἔ κθεσις πίσχεως ἤ τοι περὶ Τριάδος; в другом кодексе (X век) то же произведение уже присваивается Иустину: Ἰ ουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος (εςκ τοῦ) περὶ τῆς οςρθῆς πίστεως; именем Иустина, философа и мученика, оно надписывается и во многих других списках ( около 20-ти ) . Самым обширным и богатым по содержанию, настоящим Corpusoperum Justini является Codex Parisinus 450, написанный в 1364-м году. Он начинается сообщениями Фотия и Евсевия об Иустине и затем следуют двенадцать произведений его. На первом и втором (1–2) местах поставлены произведения, известные из Codex Parisinus 451. Затем идут: 3 ( диалог с Трифоном-иудеем, 4–5 ) две апологии, причем сначала краткая с надписью: Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς τὴν Ῥ ωμαίων σύγκλητον, за нею следуют большая с надписью: Ἀπολογία δευτέρα ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ. На шестом (6) месте поставлено Ἰ ουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος περὶ μοναρχίας. Седьмое (7) место занимает expositio fidei – ἔκθεσις τῆς πίστεως. Далее, 8 (ἀνατροπὴ δογμάτων τινῶν Ἀριστοτελικῶν, которое по заглавию напоминает трактат, описанный у Фотия, 9) ἐρωτήσεις ... далее ...
К толкованию текста "Творяй ангелы Своя духи и ...Искать в Источникеazbyka.ru
... наиболее благоприятствует и грамматическая сторона текста, приводимого в послании, как и другие ветхозаветные цитаты, по греческому переводу Семидесяти, и именно по версии Александрийского списка: ὁ ποιῶν τούς ἀγγέλους ἀυτοῦ πνεύματα χαὶ τούς λειτουργὸυς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα 1 (Αλεκc. φλέγα) . Термин ὁ ποιῶν – Кто творит, Творящий, Творец – на библейском языке вообще и на новозаветном в частности, когда речь идет о произведении Богом конечных бытий, имеет совершенно определенный смысл; творить, созидать соотв. евр. бара и аса. В таком смысле глагол употреблен в данном отделе послания (1, 2) еще раз, а в антитезе к изречению об Ангелах 1, 7 поставлен однозначащий ему ἐθεμελίωσας – Ты основал – χατ ἀρχὰς τὴν γῆν – в начале землю ( ст. 10 ср. Быт. 1: 1 ) . Таким образом, контекст данного отдела послания благоприятствует понимать термин в библейско-теологическом смысле «творить» и видеть в изречении указание на творение Ангелов Богом 2. Глагол этот сочиняется здесь, как нередко в классическом и библейском языке, с двумя винительными падежами, т. е. означает: «творить» или «делать кого-что кем-чем», причем, по общему правилу языка, винительный лица или субъекта – «кого-что» ... далее ...
Апология против книг Руфина, посланная к Паммахию ...Искать в Источникеazbyka.ru
... не признал задетым? Пока я не отвергал твоего восхваления, ты следовал мне как учителю, называл братом и товарищем и во всем признавал меня православными А после того как я не признал похвал твоих и счел себя недостойным прославления от столь великого мужа, ты тотчас перевертываешь стиль и порицаешь все прежде одобренное, износя из тех же уст и сладкое и горькое. Чувствуешь ли, о чем я умалчиваю, чем волнуясь в душе, не выражаю этого словами, и говорю с Псалмопевцем: положи, Господи, храненье устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия ( Пс. 140, 1. 2 ) , и опять: и бых яко человек не слышай и не имый во устнех своих обличения ( Пс. 27, 12 ) , и в другом месте: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся и умолчах от благ ( Пс. 38, 1. 2 ) . Но ответит тебе мститель за меня Господь, Который говорит чрез Пророка: мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь ( Рим. 12, 19 ) и в другом месте: седя на брата твоею клеветал еси, и на, сына матере твоея полагал еси соблазн. Сия сотворил еси, и умолчах, вознепщевал еси, беззаконник, яко буду тебе подобен, обличу тя и представлю пред лицем твоим грехи ... далее ...
Евангелие в памятниках иконографии ...Искать в Источникеazbyka.ru
... в женах. И озреся одесную и ошуюю, откуду есть глас сей, и убоявшися иде в дом свой; и поставльши водонос, вземши порфиру седе на престоле своем и скаше. И се ангел Господень ста пред нею глаголя: не бойся Марие, обрела бо еси благодать перед Богом, и се зачнеши убо и родиши сын Его. Мария же слышавши помышляше в себе глаголющи: како ми се будет, идеже мужа не знаю, да еще аз зачну от Бога жива и рожду, яко и всяка жена рождает; и абие отвеща ангел Господень глагола к ней: не тако ти будет Марие, но сила Вышняго осенит тя… и рече Мариам: се раба Господня, буди мне по глаголу твоему» (л. 1–2) . Широкое распространение этого предания в письменности свидетельствует о благосклонном отношении к нему со стороны представителей духовного просвещения. Этим и объясняется повсюдное распространение изображений благовещения «с рукодельем и у источника» по крайней мере до XVII в. включительно. Художники не выступали в данном случае из круга понятий и представлений, поддерживаемых и внушаемых им памятниками письменности. Изредка византийские и русские художники опускали рукоделье и источник и писали благовещение по Евангелию Луки. Таковы изображения 389: в барбериновой Псалтири, в ... далее ...
Императоры Византии, Приложения - читать, скачатьИскать в Источникеazbyka.ru
... (низкопробные разменные монеты неопределенного номинала) от 1 48 до 1 184 иперпирона (.) Чеканились всеми императорами после Алексея I из серебра с большим количеством лигатуры (при содержании серебра менее 50% процентов такой сплав называют биллоном) . 2 (монеты из электра) сплава золота с большим количеством серебра ( в 1 3 номисмы-иперпирона ) после реформы 1092 г. (. Под определение А. попадают и номисмы периода 1040 – 1080-х годов, когда они содержали до 70% серебра. З) называемые чаще просто «трахи» серебряные и биллонные монеты Ласкарисов и Палеологов, чеканившиеся по образцу А. т. (1) и (2) . Во времена последних Палеологов трахи содержали ничтожное количество серебра (лигатура, в основном медь, олово, свинец – до 95%) и имели темный цвет. Афесия – вид налога. Аэрикон – вид налога. Банд – кавалерийская часть во главе с комитом Б. В разное время численность Б. колебалась от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Баптидион – знак отличия магистра: украшенная перевязь на оба плеча. Безант (византин) – так в Европе называли восточные золотые монеты, первоначально – византийские, затем арабские и пр. От обычая крестоносцев украшать щит по периметру этими ... далее ...
Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с ...Искать в Источникеazbyka.ru
... 1220–1222; t. 2, col. 78–80]. – Augustin., Ep. 23 ad Bonif., de peccator. merit. lib. I, c. 34, serm. 116 de temp., serm. 163 de temp. bapt. [Migne, s. l., t. 33, col. 359–364; t. 44, col. 146–147; t. 38, cit. sermones]. – См. и 45-е Карф. правило. 1203 См. 5-й канонический ответ митр. Илии Критского о кумовьях в Аф. Синт., V, 380. В издании никейских (I Всел. Соб.) правил Турриана есть 22-е правило, которое гласит: Viri non teneant in baptismo puellas aut mulieres, neque mulieres teneant masculos, sed potius mulieres teneant puellas et viri teneant masculos ( см. выше стр. 21, прим. 1 и 2 ) . 1204 Cod., V, 4, 26; Ср. в Кормчей гл. 48, гр. 7, 28. 1205 Eherecht etc., S. 267. 1206 Различные предписания об этом константинопольской патриархии с XIII в. и далее см. у Χριστοδούλου Πρ о χειρον νομικ о ν. Κωνσταντινούπολις, 1889, стр. 198–201. Cp. Zhishman, Eherecht etc., S. 273–275, и Zachariae, Geschichte der gr. -rom. Rechts, S. 49–50. – См. Κορ мчую, 50 гл. ( упом. изд., II, 202 ) . 1207 Ныне в России имеет силу указ от 19 янв. 1810 г., по которому брак в духовном родстве воспрещен в духе 53-го трулльского правила, а именно: 1 (восприемник не может взять в жены свою ... далее ...
Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Впоследствии текст прокимна сократился, и в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий – из пяти строф. Великий прокимен возглашается священником (или диаконом) на вечерне (без чтения из Нового завета) . Малый прокимен возглашается: а (священником) или диаконом (перед чтением Евангелия на воскресной и праздничной утрене; б) чтецом перед чтением Апостола или паримйи на литургии и на других богослужениях, содержащих чтения Апостола или паримии. 904 Аллилуиарий ( греч. ἀλληλοϊάριον, от «аллилуия» ) – песнопение, предваряющее чтение Евангелия; состоит из нескольких (1, 2 или 3–х) стихов псалмов, перемежаемых пением «аллилуия». Николай Кавасила (14 в.) объяснял это следующим образом: «После Трисвятой песни читается Апостольская книга, а потом, когда Церковь пропоет Богу гимн [аллилуия], читается и само Евангелие... при Апостоле мы поем гимн с прошением... а при Евангелии совершаем песнопение без прошения, чтобы знать нам, что через Евангелие знаменуется Христос, Которого обретшие имеют всё... и имеющим всё нет надобности просить Его о чем–либо». Стихи аллилуиария обычно подобраны так, чтобы соответствовать содержанию евангельского чтения. Возникновение ... далее ...
Ипатьевская лицевая псалтирь 1591 г. - читать, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... и украсив чудно сию святую книгу псалтырь положил в дом пребезначального и триипостасного божества святыя и неразделимыя троицы в Ипатский монастырь на Кострому по своей душе и по своих родителях на намять вечную. А кто сию св. книгу из тоя превеликия лавры без повеления пастыря тоя обители дерзнет исхитити насильством или иным каким ухищрением изнести и тот да отлучен будет от славы Сына Божия в сий век и в будущий в вечной муце. А взимая (й) сию книгу с повеления пастыря и прочитая (й) с верою обрящет от Бога милость и утеху и оставление грехов в сий век и в будущий» (предисл. л. 1–2) . Дмитрий Иванович Годунов, боярин конюший при царе Феодоре Иоанновиче, по всем признакам был человек набожный и нередко делал ценные вклады в разные обители, и так как псалтирь в то время считалась одной из важнейших книг, лицевая же псалтирь должна была служить одним из лучших украшений монастырских библиотек, то он и награждал монастыри именно лицевыми псалтирями: в течение одного 1594 года им пожертвованы были три псалтири – одна в Ипатьевский монастырь, другая в Кирилловский и третья в Соловецкий; в 1600 г. – в Троице-Сергиеву лавру. На долю Ипатьевского монастыря, таким ... далее ...
Добротолюбие (Филокалия) на греческом языке. Том ...Искать в Источникеazbyka.ru
... κτήμα τους, η οποία ειρήνη, όπως λέει ο Παύλος, είναι ο Ιησούς Χριστός, η ειρήνη μας, Αυτός που συνένωσε τα δύο μέρη ( Έφ. 2, 14 ) και του οποίου η ειρήνη ξεπερνά κάθε νου ( Φιλιπ. 4, 7 ) . Έτσι απεβίωσαν ειρηνικά και τώρα απολαμβάνουν τη θεία γαλήνη και βλέπουν καθαρότερα τον Ιησού, τον οποίο αγάπησαν με όλη την ψυχή τους και τον αναζήτησαν αληθινά, και είναι ένα μαζί Του και μετέχουν ακόρεστα στο γλυκύτατο και θείο φως Του. Του φωτός αυτού τον αρραβώνα έλαβαν από εδώ, καθαρμένοι με τη θεωρία και τις πράξεις, και δέχθηκαν τη θεία έλλαμψη όπως οι Απόστολοι στο όρος Θαβώρ ( Ματθ. 17, 1–2 ) . Αυτό φανερώθηκε καθαρά για να βεβαιωθούν πολλοί· είδαν δηλαδή τα πρόσωπά τους ν’ αστράφτουν όπως του Στεφάνου ( Πράξ. 6, 15 ) , γιατί δε χύθηκε η χάρη στην καρδιά τους μονάχα, αλλά και στα πρόσωπα. Γι’ αυτό και φάνηκαν ν’ αστράφτουν στα πρόσωπά τους καθώς ο ήλιος, όμοια με τον μέγα Μωυσή ( Έξ. 34, 29–30 ) , όπως μαρτύρησαν όσοι τους είδαν. Αυτοί, καθώς έπαθαν το μακάριο αυτό πάθος και διότι γνωρίζουν από την πείρα τους, μιλούν ολοκάθαρα για το θείο φως, τη φυσική ενέργεια και χάρη του Θεού, όπως επίσης και για την ιερή προσευχή, παρουσιάζοντας τους Αγίους ως μάρτυρες. Σχετικά με ... далее ...
Величие Пречистой Девы Богородицы, Часть 4 - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... как древо жизни, которое даст плод свой в предопределенное время, то есть воплотившегося Бога, вечный живот всех. Все помышления Ее душеполезны, свободны от всего излишнего, удаляющиеся от всего душепагубного; очи Ее всегда устремлены к Господу, созерцая вечный и неприступный свет; уши, чрез которые вошло воплощающееся Слово, настроены к слушанию слова Божия, услаждаются сладкогласною цевницею Духа; ноздри обоняют благоухание мастей Жениха, Который есть Божественное миро, свободно изливающееся и помазующее человечество свое: ибо миро излиянное имя твое, говорит Святое Писание ( Песн. 1, 2 ) ; уста восхваляют Господа и облобызают Его уста; язык и гортань рассуждают о слове Божием и изливают божественную сладость; сердце чисто и непорочно, зрящее и вожделеющее чистейшего Бога; чрево, в котором обитал Невместимый, и сосцы, млеком питающие Бога-младенца Иисуса; дверь Божия приснодевственная; руки, носившие Бога, и колена – престол, превысший Херувимов, коими сильны были слабые руки и немощные колена; ноги, управляемые законом Божиим, как светильником света, и неуклонно ему последующие, пока приведут любимого к любящей. Вся – чертог Духа; вся – град Бога Живого, который ... далее ...
  009   010   011   012   013   014   015   016   017   018  019   020   021   022   023   024   025   026   027   028   029
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: 2, 1-Н
> Помогите ребёнку на реабилитацию <
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера