литургии свт иоанна златоуста

 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
Литургия свт. Иоанна Златоуста на греческом и ...Искать в Источникеazbyka.ru
... свт. Иоанна Златоуста на греческом и церковнославянском языках Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα. Диакон: Благослови, Владыко. Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Священник: Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь. ΕΙΡΗΝΙΚΑ МИРНАЯ ЕКТЕНИЯ Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Миром Господу помолимся. Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй. Διάκονος: Диакон: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. О Архиепископе нашем (...) , честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся. Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης ... далее ...
Программа второго Рождественского фестиваля ...Искать в Источникеbogoslov.ru
... в рамках которого выступят хоры из Греции, Франции, США, а также российские коллективы. В программе фестиваля, который пройдет в Московском международном доме музыки (ММДМ) , – русская хоровая классика и старообрядческие песнопения, григорианские хоралы и современные сочинения, американские спиричуэлс и госпелы. 8 января, Светлановский зал Московский Синодальный хор Художественный руководитель – Алексей Пузаков Московский камерный оркестр « Musica Viva» Художественный руководитель и дирижер – Александр Рудин Партия органа –Людмила Голуб Дирижер –Алексей Пузаков Гречанинов. Демественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Свиридов. Песнопения и молитвы для хора без сопровождения Московский Синодальный хор, один из старейших профессиональных хоров России, был создан в Москве в 1721 году на основе хора патриарших (позже соборных) певчих дьяков, возникший еще в конце XVI века. После учреждения Святейшего Синода в 1721 году певчие были переведены в его ведомство и стали называться синодальными. Коллектив гордится славными традициями. Многие выдающиеся композиторы (в том числе П. И. Чайковский) специально сочиняли для Синодального хора, в нем пел, солировал и регентовал Н. В. ... далее ...
ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА и ЦЕЛИТЕЛЯ ...Искать в Источникеprihod.ru
... Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Диакон: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыке, грешнии приносим: помилуй нас. Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нас зело, и не помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко Благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы - людие Твои, вси - дела руку Твоею, и имя Твое призываем. И ныне: Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице. Надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго. Потом, подойдя к иконе Христа Спасителя, снимают головной убор и молятся, читая тропарь: Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, просяще прошения прегрешений наших, Христе Боже, волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир. Сделав поклон иконе Спасителя, они целуют ее. Затем, подойдя к иконе Пресвятой Богородицы, совершают поклон иконе и также целуют ее, читая тропарь: ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Собрание древних литургий восточных и западных. ...Искать в Источникеazbyka.ru
... с ее духом, но если мы обратим внимание на значительное число их, требовавшее особых приспособлений в чине священнодействия, и притом допустим, что они могли быть внесены взамен других песнопений и молитв, употреблявшихся в древности, чего некоторые следы остались в древнейших списках литургии (например, Барбериновом) , то должны будем согласиться, что подлинное литургическое произведение св. Иоанна Златоуста имело несколько отличную от нынешнего внешнюю форму, над устройством которой, собственно, и трудились великие святители. Не имея возможности определить полный состав подлинной литургии свт. Иоанна Златоуста, мы тем не менее можем получить понятие о характере ее и значении между другими по­добными трудами. 1 (Надобно думать, что она имела и имеет ближайшее отношение к литургии великого святителя Кесарийского и составилась главным образом через сокращение литургической формы свт. Василия с прибавлением немногих новых особенностей. Св. Прокл, имевший полную возможность судить об этом предмете как ученик св. Иоанна Златоуста и преемник его на Константинопольской кафедре, свидетельствует, что он сократил чин литургии, который прежде был сокращен свт. Василием, и ... далее ...
Модерность и традиция в литургии свт. Иоанна ...Искать в Источникеchurch.ua
... и традиция в литургии свт. Иоанна Златоуста Размещено на 08. 02. 2014 Оставить комментарий Самая распространенная сегодня византийская литургия носит имя святителя Иоанна Златоуста — Константинопольского архиепископа в 397-407 годах. За десять лет пребывания на кафедре царствующего града святой не только произнес множество блестящих проповедей, снискал любовь простых людей и ненависть высокопоставленных светских и церковных лиц, но и отредактировал чин самого главного христианского богослужения. Авторство Златоустовой литургии В популярной православной литературе о Божественной литургии, продаваемой в церковных лавках, часто можно встретить следующее утверждение: святитель Василий Великий сократил литургию апостола Иакова, а святитель Иоанн Златоуст, в свою очередь, сократил литургию Василия Великого. На самом деле все было не так. Во-первых, чины литургии апостола Иакова и Василия Великого долгое время формировались параллельно, а во-вторых, это не подтверждает анализ структуры самой важной части литургии анафоры, или собственно евхаристической молитвы. «О действительном сокращении не может быть и речи, — пишет почивший профессор о. Михаил Арранц, ... далее ...
Комментарии к Божественной Литургии свт. Иоанна ...Искать в Источникеprihod.ru
... к Божественной Литургии свт. Иоанна Златоустого Cлово «литургия» в переводе с греческого языка означает «общее дело», т. е. дело не только одних священнослужителей, но всех людей, собирающихся в храме за богослужением. А это значит, что каждое действие, каждое молитвословие имеет отношение к каждому из нас. Все молитвы, которые читаются священнослужителями в алтаре, имеют характер общей, совместной молитвы всей общины, и предстоятель богослужения (архиерей, либо священник) совершает их от лица всех. Смысл нашего с вами присутствия за богослужением не только в том, чтобы помолиться о своих собственных радостях и печалях, а в том, чтобы по молитве всей общины свершилось великое таинство Евхаристии, т. е. благодарения, когда предложенные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христову, и всякий приступающий к таинству святого Причащения соединяется с Самим Христом. Но главная проблема заключается в том, что смысл нашего богослужения без некоторой подготовки может быть непонятен или не вполне понятен. Таинство Таинств, так называют Божественную литургию, и это действительно так. Таинственным образом хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христову и освящают ... далее ...
ЕВХАРИСТИЯ. ЧАСТЬ II • Православная Энциклопедия ...Искать в Источникеpravenc.ru
... присутствие (πραγματικὴ παρουσία) живого Тела Христова в Дарах и провозглашено «реальное, истинное и действительное изменение (μεταποιεῖται... πραγματικῶς κα ἀληθῶς κα κυρίως) хлеба в собственное Тело Спасителя Христа, а вина - в живодательную Его Кровь», происходящее «во время произнесения служащим иереем слов: , действием Всесвятого Духа сверхъестественно и неизреченно». Т. о., К-польский Собор (как и ранее Ясский Собор) интерпретирует 3 фразы, произносимые священником при троекратном осенении крестом (над дискосом, над чашей, над дискосом и чашей вместе) во время эпиклезы анафоры литургии свт. Иоанна Златоуста, как правосл. эквивалент лат. тайносовершительной формулы таинства Е. - и этим имплицитно подтверждает уже состоявшийся к тому времени перенос слов Μεταβαλὼν τῷ πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ () из анафоры свт. Иоанна Златоуста, также и в текст анафоры свт. Василия Великого. Примеры такого переноса, сделанного, вероятно, в контексте спора с латинянами о времени преложения Даров, но одновременно и под влиянием лат. учения о тайносовершительных формулах таинств, встречаются в отдельных греч. рукописях XV-XVI вв., а повсеместным он становится лишь в XVII в. ( см., ... далее ...
Избранные места из творений свт. Иоанна ...Искать в ИсточникеИсточник
... места из творений свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Сотница шестая Книга содержит избранные места из творений Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн оставил нам огромное богословское наследие. В своем изъяснении Священного Писания он показывал, как Библия может стать подлинной наставницей человека. И сегодня слова святителя, обращенные к каждому из нас, дышат силой Святого Духа: «Грех не в нашей природе; мы сподоблены воли и свободы. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием». 1. Спрашивают, почему Бог терпел грехи Адама и многих грешников? Предвидел Бог, что, кроме грешников, будет большой сонм праведников – Авель, Енох, Ной, Авраам, пророки, апостолы, мученики, исповедники, соборы монахов, процветание Церквей. 2. Для испытания послушания Адама другого запрета нельзя было дать. Не воруй? Не убивай? Не прелюбодействуй? Одно – не вкушай. Не было того склада жизни, какой в настоящее время существует. 3. Древом познания добра и зла названо не потому оно, что Адам до этого не ... далее ...
ЖУРНАЛЫ ЦЕРКОВНОПЕВЧЕСКИЕ • Православная ...Искать в Источникеpravenc.ru
... В ноябрьском и декабрьском номерах за 1901 г. редакция предложила подписчикам духовные произведения Ф. М. Максименко. С нояб. 1902 г., идя навстречу пожеланиям читателей, редакция предоставила им право заменять муз. отделы журнала приложениями по выбору. Это могли быть клавиры опер или альбомы для церковного, школьного и хорового пения. В 1912 г. в приложении к № 12 были напечатаны духовные сочинения Г. Я. Ломакина, свящ. Василия Старорусского, М. П. Строкина и архим. Феофана (Александрова) . Бесплатное декабрьское приложение за 1914 г. представляло собой полное собрание песнопений Литургии свт. Иоанна Златоуста под ред. Привалова. Бессменными сотрудниками журнала были композиторы и муз. деятели свящ. (впосл. протоиерей) Михаил Лисицын, Г. А. Казаченко и Гольтисон. Музыковед и публицист Н. А. Зинченко тесно сотрудничал с журналом в 1-й год его издания, опубликовав неск. очерков по истории музыки, в т. ч. краткий очерк по истории духовного пения в России. Неск. работ по истории рус. музыки опубликовал в журнале Н. Ф. Финдейзен. В № 8 за 1900 г. был напечатан его призыв к основанию всеобщего союза рус. музыкантов. Прот. Михаил Лисицын был одним из самых активных ... далее ...

Сто пятьдесят три рыбы


       В этой книге исследуется научным методом число сто пятьдесят три, которое было применено Иисусом Христом к ловле ста пятидесяти трёх больших рыб Апостолами. Каждое Слово Иисуса Христа не может быть бессмысленным и ни о чём, а, равно как и улов по Его Слову.

Прочитать книгу можно здесь
Избранные места из творений свт. Иоанна ...Искать в ИсточникеИсточник
... места из творений свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Сотница третья Книга содержит избранные места из творений Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн оставил нам огромное богословское наследие. В своем изъяснении Священного Писания он показывал, как Библия может стать подлинной наставницей человека. И сегодня слова святителя, обращенные к каждому из нас, дышат силой Святого Духа: «Грех не в нашей природе; мы сподоблены воли и свободы. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием». Сотница вторая 1. «Я признаю, – говорит святитель, – двух человеков, одного видимого и другого, скрывающегося в видимом. У нас есть внутренний человек, и что составляет наше совершенство, мы имеем в разумной душе, так что тело есть только орудие души человека, собственно же человеком является то, что составляет душу». 5. Аще есть в тебе разум, отвещай искреннему: аще же ни, то буди рука твоя на устех твоих ( Сир. 5, 14 ) . 7. Человек, одаренный разумом, получил в мире естественное право начальства и ... далее ...
 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: литургии свт иоанна златоуста
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера