> Дело дня: Помогите ребёнку <

главы Иоанна Предтечи

 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
ИОАНН ПРЕДТЕЧАИскать в Источникеpravenc.ru
... XVIII 5. 2 (116) (. В Евангелиях это наименование представлено в 2 формах - имени существительного) βαπτιστής () 12 раз в синоптических Евангелиях - Мф 3. 1; 11. 11, 12; 14. 2, 8; 16. 14; 17. 13; Мк 6. 25; 8. 28; Лк 7. 20, 33; 9. 19 (и причастия активного залога в атрибутивной позиции) βαπτίζων () Мк 1. 4 (в тех рукописях, где артикль перед причастием опускается, выражение можно понимать как составное сказуемое) ; 6. 14, 24 (в этих 2 случаях в ряде древних рукописей форма исправлена на βαπτιστής) ; Ин 1. 28; 3. 23 (. Исследователи, признающие существование источника Q) см. ст. Евангелие (, отмечают отсутствие в нем к. -л. др. эпитета у И. П.) Св. Иоанн Предтеча. Икона. XVI в. (РязХМ) Св. Иоанн Предтеча. Икона. XVI в. (РязХМ) Само по себе именование креститель уникально как для греческой, так и для иудейской традиции: помимо И. П. оно больше никому не принадлежало. Даже Иосиф Флавий, описывая очистительный обряд у др. пророка-проповедника Банна, использовал форму от глагола λούω (омывать) , а не от βάπτω βαπτίζω (погружать) (Ios. Flav.) Vita. II 11; ср. то же про ессеев: Idem. De bell. II 8. 5 (. Если предположить, что именование Креститель первоначально возникло на ... далее ...
Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на ...Искать в Источникеpravmir.ru
... Божией Матери ( ЮАО, ул. Чертановская, вл. 2, к. 2 ) ; храм в честь прп. Марии Египетской (ЮЗАО, ул. Борисовские пруды, напротив д. 33) ; храм в честь св. прав. Алексия Московского ( ВАО, ул. Вешняковская, вл. 16 ) ; храм в честь свщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси ( ЗАО, ул. Осенняя, вблизи д. 33, к. 3 ) ; храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (СВАО, пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева) ; храм в честь свв. равноап. Мефодия и Кирилла (СВАО, пересечение ул. Малахитовая и Бажова) ; храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи при Новодевичьем монастыре (ЦАО, Лужнецкий проезд) . [9] 2013 год 2014 год клир г. Москвы пополнился на: 166 священослужителей (включая вошедших в городской клир в результате присоединения новых территорий г. Москвы) 110 священослужителей выпускники духовных школ 32 22 лица, закончившие или заканчивающие обучение заочно и работающие при храмах 53 19 приняты из других епархий 39 14 направлены на временное служение в храмы столицы и в ставропигиальные монастыри 42 55 клир г. Москвы уменьшился на: 36 священослужителей 34 священослужителей перешли в другие епархии 14 12 почислены за штат 6 11 ... далее ...
ГЛАВА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ - ДревоИскать в Источникеdrevo-info.ru
... Предтечи нечестивая Иродиада не позволила предать ее погребению вместе с телом святого, но надругавшись над ней, закопала в своем дворце в “безчестном месте”. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. Благочестивой Иоанне, жене царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука - Лк. 8, 3) было известно, где Иродиада закопала честную главу. И она тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода. . Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась. Второе обретение главы Иоанна Предтечи Память 24 февраля. Спустя много лет, в царствование равноапостольного царя Константина, его мать святая Елена ... далее ...
Ярославль|Церковь Усекновения главы Иоанна ...Искать в Источникеsobory.ru
... всего иконостаса и во всем храме за 3270 руб. В 1905 году чугунный пол заменен новым, плиточным из обожженной глины, и на всех трех входах в храм с улицы устроены гранитные площадки. Всего на ремонт церкви из средств Государственного казначейства благодаря поддержке министра финансов С. Ю. Витте было выделено 64 тысячи рублей. Большая часть средств была израсходована на исправление фундамента. 24 августа 1906 года состоялось освящение обновленной церкви. Теплая Вознесенская церковь снесена в начале 1950-х годов. Статью добавил (а) : Алексей Кротов, 7 декабря 2017 Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове созидалась на средства прихода - " мирским строением " , её великолепие свидетельствует о зажиточности обывателей Толчковской слободы и красноречиво говорит об их благочестии. Обратясь к истории, мы узнаём, что на рубеже ХV-ХVI веков на правом берегу реки Которосль сложилась одна из самых знаменитых ярославских слобод - Толчковская. Её жители занимались выделыванием кожи, и на многие вёрсты кругом не было им равных в этом ремесле. " Толчковской " же слободу назвали из-за того, что для дубления кожи использовалась толчёная кора деревьев. В древности, как ... далее ...
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2018 ...Искать в Источникеazbyka.ru
... смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом (Лк.) 3: 19-20 (. В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову святого Иоанна Крестителя. Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы.) Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского ... далее ...
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о ...Искать в Источникеazbyka.ru
... кто хочет быть обманут, тот будет обманут. Хочешь жить как священник? Это элементарно. Начни ходить в храм все воскресные и праздничные дни, вечером и утром. Перестань грешить: если холост, храни целомудрие, если женат, храни жене верность, рожайте детей столько, сколько Бог пошлёт, а не убивайте их в утробе. Не пьянствуй, брось курить и материться, не шатайся по кабаками и клубам и т. д. Начни соблюдать посты: Великий пост – 47 дней, Петров пост – от 8 до 42-х дней, Успенский пост – 14 дней, Рождественский пост – 40 дней, плюс среда и пятница в течение всего года, плюс день Усекновения главы Иоанна Предтечи, плюс Воздвижение Креста Господня. В пост исключается пища животного происхождения, ограничиваются развлечения, предписывается полное воздержание от супружеского общения. Выучи пару десятков молитв, изучи церковно-славянский язык, порядок службы, каждый день читай Библию, утренние и вечерние молитвы, изучай творения Святых Отцов. Сдай экзамены на поступление в Семинарию, окончи её. Если не женат, женись, поскольку пока ты не женишься или не примешь монашество, священником стать не сможешь. Прими посвящение от правящего епископа в священнический сан. Зарекомендуй ... далее ...
Усекновение главы Иоанна Предтечи | История | ...Искать в Источникеpravmir.ru
... главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2018 года О мученической кончине Предтечи Господня в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелия от Матфея ( Мф. 14: 1-12 ) и Марка ( Мк. 6: 14-29 ) . Однако Священное предание Апостольской Церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до Распятия и Воскресения Христова. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом ( Лк. 3, 19-20 ) . В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила ... далее ...
Типикон, Глава 48 - читать, скачатьИскать в Источникеazbyka.ru
... предписанному. По входе прокимен, паремии дне, и по сих прокимен: Да уповает израиль на Господа: Таже паремии святаго, три. Посем, Сподоби Господи: На стиховне, триоди самогласен дне, дважды. и мученичен. Слава, предтечи: И ныне, богородичен: По ныне отпущаеши, трисвятое. По Отче наш, тропарь предтечи. Слава, и ныне, богородичен воскресн, и ектениа: Помилуй нас Боже: и 3 поклоны великия. посем молитва: Всесвятая Троице: и Буди имя господне: трижды, с поклоны: и псалом 33. Таже, Достойно есть: и отпуст. И входим в трапезу, и разрешаем на сыр и яица. МРК Аще случится обретение честныя главы Иоанна предтечи в субботу сыропустную: В пяток вечера поем, блажен муж, 1 антифон. На Господи воззвах, стихиры предтечи, подобны 3: и отцев, 3. Слава, предтечи: И ныне, богородичен 1-й, гласа. Вход. Прокимен дне, и паремиа. и по ней прокимен, глас 6: Да уповает израиль на Господа: таже паремии предтечи. Сподоби Господи в вечер сей: и ектениа: Исполним вечернюю молитву: На стиховне триоди самогласен дважды, и мученичен. Таже припев: Возвеселится праведник: и поем стихиру предтечи самогласну, глас 6: яже прежде на блюде: Слава, отцев, глас 8: Монахов множества: И ныне, богородичен в ... далее ...
Усекновение главы Иоанна Предтечи | Храм святой ...Искать в Источникеchurch.ua
... сайта Православие. Ru Усекновение главы Иоанна Предтечи Опубликовано 11. 09. 2017 sergeyhram О мученической кончине Предтечи Господня в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелия от Матфея ( Мф. 14: 1-12 ) и Марка ( Мк. 6: 14-29 ) . Однако Священное предание Апостольской Церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до Распятия и Воскресения Христова. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом ( Лк. 3: 19-20 ) . В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Саломия ... далее ...
Выбранные места из переписки с друзьями Гоголя - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... ( Пс. 40: 1 ) . В этой же главе Н. В. Гоголь пишет: “несчастие кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни” ( 6; 25 ) . Здесь Гоголь своими словами, “толковательно”, изъясняет Евангельский рассказ о пророке Иоанне Крестителе, который есть глас вопиющего в пустыне ( Мф. 3: 3 ) , призывающий к покаянию. Слову глас соответствует у Гоголя крик, а слову покаяние (греч. metЈnoia ‘перемена ума’) — перемена жизни, в чем и состоит настоящее покаяние. Следует заметить, что праздник Обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта н. ст.) почти всегда приходится на Великий пост, в редких случаях — на предпостовые недели. Таким образом, аллюзия на Евангельский рассказ об Иоанне Крестителе не случайна в “Выбранных местах…”. В каноне Предтечи Иоанна, выписанном Гоголем в тетрадь, есть такой тропарь: Глас Слова проповедавый, всех гласы восприем, проси грехов прощение даровати иже верою поющим тя ( 8; 564 ) . Следующая глава, седьмая по счету, называется “Об Одиссее, переводимой Жуковским”. Ее главная мысль заключается в том, что “«Одиссея» есть самое нравственнейшее произведение и ... далее ...
 001   002   003   004   005   006   007   008   009   010   011   012   013   014   015   016   017   018   019   020   021
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: главы Иоанна Предтечи
> Дело дня: Помогите ребёнку <
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера