Чис. 28: 9, 10

  002   003   004   005   006   007   008   009   010   011  012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022
Полное собрание творений прп. Романа Сладкопевца ...Искать в Источникеazbyka.ru
... τὸν καὶ θυόμενον καὶ μὴ νεκρούμενον, 28. 8. 10 τὸν ζωοποιοῦντα πάντας τούς ἐν ᾅ δ ῃ, ἵ να φαγόντες ἐπευφρανθῶμεν · νεκρὸς γὰρ ἦ ν, ὡ ς πρόειπον, καὶ ἔζησεν ὃ ν ἐλέησα ὁ τῶν αἰώνων δεσπότης καὶ κύριος. Ἱ ερεῖς, δοῦλοί μου πιστοί, θύσατε τοῦτον τὸν μόσχον καὶ δότε π ᾶ σι τρώγειν τοῖς τοῦ δείπνου μου ἀξίοις τὸν ἄσπιλον μόσχον, τὸν καθαρὸν κατὰ πάντα, τὸν σιτευθέντα ἐξ ἀσπόρου γῆς ἧ σπερ ἔπλασε · 28. 9. 5 δότε δὲ πρὸς τούτοις τίμιον πόμα, α ἷ μά τε καὶ ὕ δωρ τὸ ἐκ τῆς πλευρ ᾶ ς τῆς αὐτοῦ πηγάζον τοῖς πιστεύουσι. Πάντες ο ὖ ν πάντοτε φάγετε τοῦτον · κ ἂ ν γὰρ μελίζεται, ἀλλ᾿ οὐ μερίζεται, 28. 9. 10 οὐδὲ διαιρεῖται, οὐδὲ δαπαν ᾶ ται, ἀλλ᾿ εἰς αἰῶνας χορτάζει πάντας · εἰς ἔδεσμα γὰρ πρόκειται πανάγιον ὁ φιλάνθρωπος, ὁ τῶν αἰώνων δεσπότης καὶ κύριος. " 28. 10. 1 Τῶν κεκλημένων π ᾶ ς λοιπὸν ὁ θίασος ὡ ς ἐδείπνει καὶ πάντες εὐφρανθέντες ἐμελ ῴ δουν θεῖον ὕ μνον · ὁ πατὴρ μὲν πρῶτος κατήρξατο τῶν παρόντων, " Γεύσασθε, λέγων, καὶ ἴδετε ὅ τι Χριστός εἰμι " . 28. 10. 5 Ε ἶ τα μετὰ ταῦτα ὁ ψαλμολόγος κρούων τὴν κιθάραν κράζει ἡδυτάτ ῃ φων ῇ· " Σπουδαίως προσαγάγετε θύματα ἄχραντα, εὐλογημένα, πρὸς τὸ πανάγιον θυσιαστήριον · 28. 10. 10 ἀνοίσατε μόσχον μετ᾿ εὐχαριστίας. " Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Беседы на Светлой Седмице, Беседа 2 - читать, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... и Богу моему и Богу вашему» ( Ин. 20: 15–17 ) . После сего, Мария немедленно поспешила к апостолам. В то же почти время награждено усердие и прочих святых жен, бывших у гроба. Когда они возвращались с Ангельской вестью о воскресении к апостолам, се на пути, внезапу, Сам «Иисус срете я, глаголя: радуйтеся! » В забвении всего земного, жены пали к ногам Его, радуяся и трепеща от радости: Воскресший казался им уже не сыном токмо Марии, а единородным от Отца, исполнь благодати и истины. «не бойтеся, – сказал Господь, – идите, возвестите братии Моей, да идут в Галилею, и ту мя видят» ( Мф. 28: 9–10 ) . Таким образом окончились два первых явления Воскресшего Господа. С первого взгляда видно, братие, что Воскресший Господь весьма занят был мыслью о скорейшем успокоении Своих учеников, страдавших от Его Креста. И от Ангелов и от Него Самого, при обоих явлениях, повторяется одно и то же повеление: чтобы жены шли скорее к ученикам с вестью о воскресении. Блаженство Воскресшего казалось Ему как бы неполным, доколе не будет разделено с теми, коих Он «до конца возлюбил» ( Ин. 13: 1 ) , и кои по сему самому называются теперь не учениками, а братиею: " рцы братии Моей». Между тем Петр ... далее ...
Толкование на Евангелие от Луки, Глава 24 - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... не один Петр был у гроба Христова. Сии Апостолы ходили ко гробу и нашли (обретоша) именно так (тако) , как и женщины говорили (якоже и жены реша) , т. е. что тела во гробе не оказалось. Но Самого Его не видели, как равно не видели и Ангелов, благовествовавших женам о воскресении Христовом. «Что все это значит? Это-то все и ставит нас в недоумение и печалит», как бы так закончили свою речь Еммаусские путники, – Известно, что после явления Ангелов мироносицам и Сам Господь явился сначала одной Марии Магдалине ( Иоан. 20: 14–18 и Марк. 16: 9 ) , а затем ей вместе с другой Мариею ( Матф. 28: 9–10 ) . Почему же Еммаусские путники не говорят Господу об этих обстоятельствах? Или потому, толкует еписк. Михаил, что ушли из Иерусалима еще до возвращения мироносиц после того, как явился им воскресший Господь, или потому, что ученики не поверили им, как замечено евангел. Марком ( 16: 11 ) . Лк. 24: 25. И тóй речé к ни́ма: о несмы́сленная и кóсная сéрдцем, éже веровати о всех, я́же глагóлаша прорóцы: Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! О несмысленная и косная (медлительные) сердцем и пр. Когда Еммаусские ... далее ...
Христос и первое христианское поколение, Часть ...Искать в Источникеazbyka.ru
... времени в 8: 4–5; 9: 6–7 и др. Для составителей Евр. жертвенный строй есть факт «настоящего времени» ( 9: 9 ) . Но настоящему должен прийти конец. Это прямо сказано в 9: 10, а в ст. 8 ясно подразумевается, что путь в святилище, закрытый, пока стоит первая скиния, скоро будет открыт. Ожидание конца Ветхозаветного храмового строя тоже устремляет мысль читателей к будущему. Но с будущим связаны и эсхатологические чаяния. Мы отметили напряженность эсхатологического ожидания в предостережении 12: 18–29. Эсхатологические ноты звучат и в конце первой, догматической части послания ( ср. 9: 28, 10: 13 ) . Мы их можем уловить даже в гл. 1 (ср. ст. 13) . Грозные события, наступления которых составители послания ждут со дня на день, несомненно, представляются им, как наступление мирового конца ( ср. 10: 25, 36–37 ) . Мы не можем отрешиться от впечатления, что составители Евр. ожидают в ближайшем будущем пришествия Христова во славе. Они думают, что с эсхатологией будет связано прекращение храмового строя и наступление субботства, которое будет отмечено утверждением человека в его царственном положении. Мы неизбежно спрашиваем себя: в каком отношении это будущее, еще не ... далее ...
Очерк православного догматического богословия, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... божеству только, но и по человечеству (ubiquitas corporis Christi) вследствие ипостасного соединения Его с божеством ( Form. cone. II, 8 ) . Это ложное положение (монофизитское) и лежит в основе лютеранского учения о соприсутствии И. Христа в евхаристии. Отвергнув присутствие И. Христа в евхаристии через преложение хлеба и вина в тело и кровь Христову, лютеране отвергли и вытекающие отсюда выводы, и, прежде всего, учение об евхаристии, как жертве. Агнец Божий, учат они, раз закланный, вновь не закалается. Он единою принесеся, – единем приношением совершил есть во веки освящаемых ( Евр. 9: 28; 10, 14 ) . Поэтому усвоять евхаристии значение жертвы во оставление грехов, приносимой за живых и умерших, значило бы, рассуждают они, умалять или упразднять жертву крестную, признавать ее имеющею нужду в восполнении в жертве евхаристической. Евхаристия есть только таинство причащения, но не жертва ( Cont. aug. II, 3; Apol. art. XXIV ) . Очевидно, в основе таких рассуждений лежат неправильные представления об отношении евхаристической жертвы к жертве крестной. To же отрицание тайны пресуществления привело лютеран к отвержению необходимости воздавать боголепное поклонение ... далее ...
кем был Иаков, брат Господень?Искать в Источникеazbyka.ru
... называвших себя «братьями Господа». К их числу принадлежал и Иаков. Для сравнения Уэллс берет Коринф: Павел именует себя «отцом» коринфской общины ( 1 Кор 4: 15 ) , и некоторые коринфские христиане именовали себя «Христовыми» ( 1 Кор 1: 11–13 ) . Уэллс замечает: Если существовала коринфская группа, называвшая себя «Христовыми», вполне могла существовать и иерусалимская группа, называвшая себя «братьями Господними». И совсем необязательно последняя была лучше знакома с Иисусом, чем Павел. Иаков же, «брат Господа», вполне мог быть руководителем этой группы [93]. Уэллс цитирует еще Мф 28: 9-10 и Ин 20: 17, где Иисус называет своих учеников (не родственников!) «братьями». Эти доводы кажутся резонными лишь на первый взгляд. Прежде всего отметим, что последние два евангельских отрывка вообще не имеют отношения к делу. Они говорят не о какой-то отдельной группе ревностных миссионеров, а всего лишь о Двенадцати. Между тем Уэллс вообще отрицает наличие Двенадцати, поскольку не считает Иисуса исторической личностью I века, имевшей учеников. Когда в Евангелиях ученики Иисуса называются его братьями, это ничуть не льет воду на мельницу гипотезы Уэллса о наличии в Иерусалиме особой ... далее ...
Вера в воскресение. Значение и обещание ...Искать в Источникеazbyka.ru
... он рассказывает о нескольких явлениях, происходивших на протяжении довольно долгого временного периода, свидетелями которых становились разные люди и группы людей ( см., например, 1Кор. 15: 5–8 ) . Что касается групп, которым являлся Иисус, то их можно выделить, по меньшей мере, шесть: «двенадцать» ( см., например, 1Кор. 15: 5 ) ; «все апостолы» (1Кор. 15: 7; в списке Павла эта группа не равнозначна двенадцати) ; Симон Петр и другие ( Ин. 21: 1–14 ) ; «более чем пятьсот» верующих ( 1Кор. 15: 6 ) ; Клеопа и его спутник ( Лк. 24: 13–35 ) ; Мария Магдалина и «другая Мария» ( Мф. 28: 9–10 ) . Разнообразие этих преданий никак не позволяет свести шесть групп к одной, которая в какой-то определенный момент, под воздействием цепной реакции, в групповой галлюцинации увидела Иисуса. Говоря вкратце, гипотеза о галлюцинации предлагает психологическое объяснение, которое, однако, не подтверждается историческими свидетельствами. Единственное экстатическое групповое переживание, заранее предвиденное учениками, о котором рассказывает Новый Завет – это Пятидесятница. Однако в этом эпизоде ученики приняли Духа Святого, а не видели воскресшего Христа. Некоторые пытаются ... далее ...
Епископ Николай Мефонский и византийское ...Искать в Источникеazbyka.ru
... – Самого Себя Себе являющий (потому что Он и Лицо Божие, и образ Отчей Ипостаси) , есть один Первосвященник, Сам Христос, Который, однажды принеся одну жертву за грехи ( Евр. 9: 26 ) , всесвятое Тело Свое, навсегда воссел одесную Бога ( Евр. 10: 12 ) . Но и десница Божия есть Он Сам, потому что под десницею Божией не должно разуметь места. Воссел, то есть воспринятую от нас природу сделал общником Божественного Царства, одесную Бога, то есть с Сыном и Словом, с которым она соединена ипостасно, одним этим приношением навсегда делая совершенными здесь живущих многих, освящаемых (ср.) Евр. 9: 28; 10: 14 (через приношения чувственные) πρὸς αἴσθησιν (, часто и во многих местах совершаемые, при всех всюду невидимо присутствуя, многих объединяя и возводя к Себе приобщением единого Своего хлеба и пития, претворяемых) μεταστοιχειούμενον (действием Вседетельного) παντουργο ὓ (Духа в пресвятое Его Тело и честную Кровь. И пояснив это, он тотчас прибавляет: Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и великого Священника над домом Божиим, да приступаем с ... далее ...
The Gospel of John, Jesus' resurrection. 20:1-29Искать в Источникеazbyka.ru
... about the nature of Jesus resurrection body and ascension is unlikely for two reasons. First, it is grammatically unnecessary; Jesus prohibition here is a present imperative with μή, which most often would be read as, «Stop touching me, » or perhaps, «Stop attempting to touch me, » rather than simply, «Do not touch me. » 10619 Because of the context, the command probably means here (as the verb sometimes means elsewhere) not merely «Stop touching me» 10620 but «Stop holding on to me, » 10621 suggesting a persistent clinging that fits the emotional character of the encounter ( cf. Matt 28: 9–10 ) . (Although the terminology differs in the two passages, John might link Marys embrace with Thomass touch by way of contrast–the first a response of mature faith, the latter a demand of signs-faith.) Second, it invites some clues to theological reasons for such an intermediate ascension and why Mary could not touch Jesus in this state, yet the Fourth Gospel provides no such clues. 10622 More than likely Jesus simply places a temporal limitation on Marys embrace or wish to embrace: soon Jesus must ascend, so the postresurrection rendezvous Jesus promised ( 14: 19–20; 16: 16, 21–22 ... далее ...
Изображение Мессии в Псалтири - читать, скачать ...Искать в Источникеazbyka.ru
... а потом уже видит ядущими и поклоняющимися пред Иеговою всех нисходящих в землю (ст. 30) , которые населяют все концы земли и состоят из всех племён язычников (ст. 28) . Но как мог давать подобный обет Давид, когда, как известно, почти все ветхозаветные проповеди, в славу имени Иеговы, ограничивались, большею частью, пределами только Палестины и близкими к ней странами, никогда не касаясь всех концов земли? А между тем, представляя живое пророческое изображение Мессии, Давид вполне мог сказать всё это, так как проповедь Мессии Иисуса возвестилась, не только братиям Его (Ин. 20: 17–21. Мф. 28: 9. 10. 16, 17–20 и др.) , но и всей твари поднебесной ( Кол. 1: 23 ) , даже до краёв земли ( Деян. 1: 8 ) . Здесь, таким образом, даётся псалмопевцем самый ясный намёк на Мессию. Не имея в виду Мессии, он не мог бы и говорить этих слов. В необъяснимости этого места всецело о Давиде, между прочим, заключается очень сильное основание и против отрицателей мессианского значения ( против Гитцига, Альма и т. п. ) , равно как и против тех, которые считают предметом псалма Езекию, или Иеремию, так как и эти лица не могли сказать всё это о себе, так же, как и Давид. Далее, псалмопевец ... далее ...
  002   003   004   005   006   007   008   009   010   011  012   013   014   015   016   017   018   019   020   021   022
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Чис. 28: 9, 10
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера