Иоанн III

  010   011   012   013   014   015   016   017   018   019  020   021   022   023   024   025   026   027   028   029   030
К истории императора Ираклия - читать, скачать - ...Искать в Источникеazbyka.ru
... παρ ’ αὐτῷ. Τινὲς γὰρ τών κληρικῶν εἰσηγοῦντο τῷ Αἰθερί ῳ ἐπάραι αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὀσιου᾿ ὁ δὲ περιφρονήσας τῶν εἰσηγουμένων, οὐδὲν ὡ ν ἕ λεγον ἐποίησεν. Ὅ ταν ο ὗ ν ἧ ν ὑπὸ ἀγανάκτησιν (3 октября 567 или 566 г.) ὁ Αἰθέριος, он сам усмотрел следующую разительную аналогию: τῶν γὰρ κληρικῶν λεγόντων, ὅ πως ἐπάρω τὸ ὠ μοφόριον ἀπ ’ αὐτοῦ, τοῦτο οὐ πέπραχα, καὶ ἰδού ἐν ποί ᾳ εἰμὶ περιστάσει, καὶ τῆς ζώνης, ἤ τοι τῶν ἀξιωμάτων μου, ἀφαίρεσις οὐ γέγονεν. По окончании службы патриарх конечно разоблачился. Он обедал и лег спать. Его арестуют ночью и оказывается, что омофор при нем или на нем. Патриарх Иоанн III Схоластик, преемник св. Евтихия, является во дворец навестить душевно больного императора Юстина II. У патриарха в это время «на плечах» был «омофор, т. е. орарь епископства его». Johannes von Ephesus, III, 3, S. 96 Schönfelder. Обстоятельства заставили патриарха Пирра константинопольского в сентябре 641 г. бежать. Πύρρος δὲ – τ ῇ ἐπιούση νυκτὶ ἐν τῷ ἱερῷ παραγίνεται (представлять, что патриарх облачился при этом в литургические одежды, было бы очевидно несообразно с положением дела) καὶ πάντα τὰ ἱερὰ ἀσπάζεται καὶ τὸ περικείμενον αὐτῷ ὠ μόφορον περιελ ὼ ν τ ῇ ἰερ ᾷ ἀποτίθεται ... далее ...

Просим Вас оказать помощь в прохождении лечения и реабилитации ребенку-инвалиду с детства.


       Девочка родилась в срок, головку не держала, есть сама не могла. Не поползла, не села, не пошла, не говорит. Отставание в развитии колоссальное. Требуется систематическая реабилитация у разных врачей (эпилептолог, ортопед, невролог, дефектолог, логопед, ЛФК и др). Кроме того, необходимы средства на комплексные реабилитации, которые стоят весьма не дёшево.

Целенаправленно помочь ребёнку можно здесь
Руководство по истории Русской Церкви. Выпуск 2 ...Искать в Источникеazbyka.ru
... что и на севере, и на юге России митрополит несколько обязывался перед светской властью, и эта последняя старалась провести на митрополичью кафедру лиц послушных и уступчивых. Таковы, например, при Иоанне IV Кирилл IV, Антоний и Дионисий, митрополитами же, против которых были настроены враждебно, князья наши поступали довольно сурово. Дмитрий Донской сажает в тюрьму митрополитов Киприана и Пимена, когда они приехали в Москву, также совершенно произвольно низлагает Киприана после его возвращения из Твери, когда он убежал от Тохтамыша; митрополита Геронтия едва не лишил кафедры великий князь Иоанн III за то, что тот раз при освящении храма совершал крестный ход не по солнцу) не «по солонь» (; митрополит Варлаам был посажен за что-то в заточение Василием III 99; митрополит Даниил в малолетство Иоанна IV был низвергнут с престола Шуйскими, захватив в свои руки управление государством 100. Особенно произвольно обращался с митрополитами царь и великий князь Иван Васильевич. Митрополит Афанасий, видя, что ничего не может сделать с буйной и развратной опричиной, которую учредил царь и с которой сам упивался кровью своих подданных, счел за лучшее оставить кафедру. На место его ... далее ...
Книга глаголемая "Описание о российских святых, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... С. Г. Строганова. Буслаев, «Истор. Очерки», стр. 378–379) . Не канонизирован. 179. Святый Геронтий митрополит преставися в лето 6997 месяца маия в 5 день Из архимандритов Симонова монастыря, в 1461 епископ Коломенский, возведен на митрополию 29 июня 1472 года. Пастырь с твердым характером, самостоятельный в делах церковных. Когда при освящении ныне существующего Московского Успенского собора, митрополит ходил с крестами «не по солнцу» (не посолонь) и в. князь за то прогневался, блаж. Геронтий огорчился, съехал в Симонов и не прежде согласился возвратиться на митрополию, как сам державный Иоанн III признал себя виновным и бил ему челом ( Полн. Собр. Р. Лет. VI, 233 ) . Сохранились послания его: 1 (Вятскому духовенству, с повелением склонить Вятчан к покорности великому князю) Ист. Акт. т. I, N 97 (; 2) в. кн. Иоанну III на Угру, с увещанием мужественно биться с Татарами (там же N 92) ; 3 (Новгородскому архиепископу Геннадию, с решением о еретиках) там же N 285 (. Послания его написаны языком простым, где допущено много неправильностей, и против церковно-славянского, и против Русского языка) Филарет, Обзор Р. Дух. Литерат. стр. 151 и 152 (. Ум. 28 мая 1489 года и погребен ... далее ...
Жития русских святых, День 159 - читать, скачать ...Искать в Источникеazbyka.ru
... с матерью и продолжали свое дело. В несколько дней, со всякими скорбями и болезнями, при обильном излиянии крови, веревка была отделена от тела и Димитрий начал понемногу оправляться от ран. Когда мальчик выучился грамоте, его отдали – для пополнения образования и усвоения добрых обычаев – к родственнику Константина и Феклы Ионе, игумену Никитского монастыря близ Переяславля. Этот Иона так же, как и родители Димитрия, переселился из Мценска вместе с вышеназванным боярином Григорием Протасьевым. Он был известен за человека очень добродетельного и богобоязненного, так что сам великий князь Иоанн III почасту призывал игумена к себе и беседовал с ним о пользе душевной. Пример Ионы, понятно, действовал очень сильно на впечатлительную душу Димитрия и все больше и больше побуждал его вступить на путь монашеской жизни. Он с жадностью прислушивался к рассказам о тогдашних подвижниках благочестия и сильнее всего поражался равноангельским житием и великими трудами преподобного Пафнутия, игумена Боровского монастыря. Слава Пафнутия неотразимо влекла к себе отрока: он всегда думал о том, как бы совсем удалиться из мира, поступить под начало к Боровскому игумену, идти по его стопам и от ... далее ...
Единство Империи и разделения христиан, Глава 4 ...Искать в Источникеazbyka.ru
... в Сие и распространял богослужение на грузинском языке. Около 600– 601гг. поддерживаемый также агуанами (албанцами) , он формально порвал с католикосом Двина и заявил себя сторонником халкидонского православия 241. Решение, принятое Кирионом, легче понять в контексте тех условий, которые существовали в самом армянском католикосате. В 574 г. армянский католикос Иоанн II, избежав персидских преследований, ушел в Константинополь, где перед смертью (594) признал Халкидонский собор. При императоре Маврикии в занятой римлянами Армении ему был избран преемник, халкидонско-православный католикос Иоанн III, проживавший в Аване (на реке Азат, против занятого персами Двина) . Итак, в последние годы VI в. было два армянских католикоса, и поэтому, признавая халкидонское православие, мцхетский католикос порвал не со всеми армянами, а лишь с упорно антихалкидонскими католикосами Двина, Моисеем и Авраамом, пользовавшимися персидским покровительством. В переписке, существовавшей между Мцхета и Двином в 601–608 гг., армянская сторона ссылалась на единство империи (Персидской!) 242, тогда как Кирион подчеркивал «истинность веры ( православно-халкидонской ) , которой придерживается ... далее ...
Московский митрополит Макарий (Булгаков): ...Искать в Источникеazbyka.ru
... известно, например, что император Юстиниан под актами пято-шестого или Трульского собора подписался так: «Флавий Юстиниан, верный во Иисусе Христе Боге, царь Римский, согласившись со всеми определениями соборными и принимая их, подписался» 1549. 2. По примеру греческих императоров и вселенских соборов действовали и наши великие князья и государи по отношению к соборам, собиравшимся в России. Наши великие князья и государи, обыкновенно по соглашению с высшею духовною властью, всегда сами созывали соборы. Так поступали еще в XI и XII в. вел. князья Ярослав и Изяслав, а впоследствии Иоанн III, Василий Иоаннович Иоанн IV, Феодор Иоаннович и другие 1550. Наши великие князья и государи нередко сами лично присутствовали на соборах. Иоанн III присутствовал на соборах 1488, 1491 и 1504 г. против жидовствующих, иногда с сыном своим Василием 1551. Василий Иоаннович присутствовал на соборе 1525 г. против Максима Грека «с своими братьями и со многими боярами» 1552. Иоанн IV присутствовал в 1551 г. на Стоглавом соборе, даже сам открыл заседания его своею обширною речью и предложил собору на бумаге 69 своих царских вопросов, для соборных рассуждений 1553. В тех случаях, ... далее ...
Принятие монашества. Некоторые исторические ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Это было в 1227 году” 32 в Суздале. В икосе говорится: “…к земному шествуя жениху, Небеснаго сретила еси: Емуже уневестившися, вся житейская оставила еси и притрудное совершивши постническое житие, в небесный чертог прията быти сподобилася еси” 33. Монашество – это благочестие, причём добровольное, но данный вопрос в истории мог решаться и в обход воли постригаемого. В Древней Руси государь, подвергнув опале провинившихся бояр, мог заменить им смертную казнь на пострижение в монашество, и это было проявлением милости к ним с его стороны. Так, во время династического кризиса Московский князь Иоанн III в 1499 году “князя Ивана Юрьевича пожаловал от казни, отпустил его в черньци к Троици, а сына его князя Василия Ивановича Кривого отпустил в монастырь в Кириллов на Белоозеро” 34. Из названных опальных Патрикеевых в истории известен более сын, принявший монашество с именем Вассиан 35. Пострижение в монашество могло быть средством для устранения соперника. Борис Годунов во время своего царствования подвергнул опале бояр Романовых, бывших в родстве с почившим царём Феодором Иоанновичем (†1598) . Старший Феодор Романов был сослан “в Сийский Антониев монастырь и насильно пострижен ... далее ...
История запрещенных книг на Западе. Итальянское ...Искать в Источникеazbyka.ru
... еще и конкубин. Кровосмесительные браки встречались очень часто. При таких условиях нельзя находить ничего удивительного в том, что немало священнослужителей не особенно заботились о сохранении целомудрия. Петр Дамиани, например, говорит о епископах — Дионисии Пьяченцском и Григории Верчельском (оба XI в.) , что они умели лучше судить о женской красоте, чем показывать внимательность к папским выборам. Ратер говорит о подведомых ему клириках, что они обретались в самых близких отношениях с горничными. Самое поведение пап не возвышалось над общим уровнем нравственности. Папы Сергий III и Иоанн XI (оба X в.) были прелюбодеи: папа Иоанн был сыном Сергия III и Марозии и сам состоял в любовных связях с так называемой Феодорой-младшей. Папа Иоанн XII (X в.) обесчестил вдову собственного рыцаря Райнера, следом — Стефанию, любовницу его отца, вдову Анну и ее племянницу; вообще на него падают обвинения в кровосмесительстве, прелюбодеянии и изнасиловании. О епископе Фризольском Регимбальде известно, что он был окружен целой толпой женщин. Епископ Марзиканский Альберих, хотя и довольствовался лишь одной конкубиной, но зато он позволил себе следующий удивительный поступок: ... далее ...
Минея. Август (гражданским шрифтом), В 30-й день ...Искать в Источникеazbyka.ru
... Даниила Столпника, впоследствии получившей название Московского Данилова монастыря. Честные мощи святого князя Даниила находились под спудом почти 350 лет. В течение этого времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о месте своего погребения. Так, во времена великого князя Иоанна III (1462–1505) , святой Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее: «Рцы великому князю Иоанну: се убо сам всячески себе утешаеши, мене же почто забвению предал еси, но обаче аще он забвена мя имать, Бог же мой несть мене забыл никогдаже». Узнав об этом, Иоанн III повелел служить соборные панихиды, раздавать милостыню и устраивать трапезы на помин своих усопших. При сыне Иоанна III великом князе Московском Василии Иоанновиче (1505–1533) произошло событие, описанное в Степенной книге. Однажды великий князь с многочисленной свитой, в которой находился князь Иоанн Михайлович Шуйский, был в Даниловом монастыре и проезжал недалеко от места захоронения благоверного князя Даниила. Шуйскому нужно было сесть на коня, и он решил сделать это с надгробного камня на могиле святого Даниила. Оказавшийся поблизости некий благочестивый христианин ... далее ...
Православное учение о благодати - читать, ...Искать в Источникеazbyka.ru
... словам надо указать также и на следующие слова Христа: «Уне есть вам, да Аз иду (разумеется на крест и смерть) . Аще бо не иду Аз, Утешитель не приидет к вам; Аще ли же иду, послю Его к вам» ( Иоанн. XVI, 7 ) . Вот почему Симеон, Новый Богослов, говорит: «То и было целью и концом всего домостроительства Христова, чтобы верующие принимали Духа Святого и чтобы Он был как бы душою нашей души и чтобы действием Сего Духа мы освящались, обновлялись и пересозидались по уму, совести и по всем чувствам» 64. Сей великий св. отец Церкви согласно с учением о Царстве Божием Христа и апостола Павла (Иоанн. III, 5: Мф. XIII, 45–46; XIII, 33; Лук. XIX, 12–27; Дсян. 1, 3–8, Рим. XIV) , вместе со св. отцами Антонием Великим 65, Макарием Египетским 66 и Ефремом Сириным 67 даже учит, что Царство Божие, которого Господь повелел нам прежде всего искать ( Мф. VI, 33 ) , и есть возрождающая благодать Святого Духа, как источник нашей святой жизни 68. Но этого самого драгоценного для нас блага, этой возрождающей благодати Святого Духа с ее святостью нет и не может быть у протестантов, ибо у них нет таинства миропомазания. В крещении, как это явствует из «Православного исповедания» ... далее ...
  010   011   012   013   014   015   016   017   018   019  020   021   022   023   024   025   026   027   028   029   030
В началоИскать в картинках
Постоянная ссылка на эту страницу: Иоанн III
Поддержи нас
ПОИСКОВ.РФДля Вебмастера